Cape Fox
Ipungutjha yeKapa

© Nigel J Dennis

Ibizo

Ipungutjha yeKapa, Ipungutjha eqaleka inoburhawuda [Vulpes chama]

Ukwakheka Kwayo

Ipungutjha okungiyo yamambala begodu isilwanyana esincazana esitholakala eSewula Afrika. Ipungutjha yeKapa inombala otshetlha neendlebe ezikulu ezide ezikhombe phezulu. Zinombala onzima magega nomlomo. ezidala zakhona ubukhulu bazo mamilimitha ama-350 emahlombe begodu zinobudisi obumakhilogremu ama-2.5-3 kg. Zihlala zimajadu, khulukhulu ngombana umsilayo ongubhutjhuza usebenza njengento yokudzimelela lokha nayitjhinga le nale.

Ukudla Ezikudlako

Ipungutjha yeKapa idla iinunwana, amakhondlo nezinye iinlwanyana ezincani. Kwesinye isikhathi zidla iinthelo zommango kanye nenyama eendaweni ezimaplasi.

Ukukhulisa

Ipungutjha yeKapa iba nabentwana ngesikhathi esithileko somnyaka, izala lokha nakungena ihlobo, izala abantwana abahlangana namunye ukuya kwabahlanu, ngemva kwesikhathi sokumitha esingathatha amalanga ama-51 ukuya kwama-52.

Ukuziphatha Kwayo

Ipungutjha yeKapa izikhambela ebusuku kwaphela. Indlelayo yokuhlala ayizwisiseki kuhle kodwana kuqaleka sengathi ithanda ukuzihlalela iyodwa njengezinye iinlwanyana.

Zitholakala Kuphi

Zihlala kwaphela eendaweni ezivulekileko, emmangweni lapha kunotjani obusabaleleko obuminyeneko ukuya eendaweni ezifana nerhalawumba, begodu zitjhinge neendaweni ezinotjani obuncazana. Zithanda ukuhlala neendaweni ezinamanzi. Ngokuvamileko eSewula Afrika, ziyatholakala eengcenyeni ezinengi kumaPhrovinsi weTjingalanga kanye neTlhagwini Kapa, ePumalanga Kapa (kungafakwa ihlangothi leSewula-pumalanga) e-Free State, etjingalanga Kanye netlhagwini-tjingalanga KwaZulu-Natal begodu nephrovinsi yeTlhagwini-Tjingalanga. Ziyatholakala godu ne-Lesotho.

Iimbalobalo Eziqakathekileko

Ubudisi (Ezisikazi): 2,5 kg
Ubudisi (Eziduna): 2,8 kg
Ubude (Ezisikazi): 94 cm
Ubude (Eziduna): 94 cm
Isikhathi sokumitha: amalanga ama-52
Inani labantwana: umntwana mu-1 ukuya kwaba-5
Ukulandelana: Carnivora
Umndeni: Canidae

Ukukhulisa

Abantwana abancani mu-1 ukuya kwaba- 5 bazalwa ukusukela ngenyanga kaSewula ukuya enyangeni kaSinyikhaba ngemva kokumitha isikhathi esingangeenyanga ezi- ± 2. Esikazi inepara eyodwa yendawo lapha kuhlangana khona umlenze neempara ezi-2 zamathumbu.

Ihlathululo Yesiporo

Inamazwani ama-5 eenyaweni zangaphambili, kodwana izwani lokuthoma kanye nezipho azenzi itshwayo nanyana imerego esiporweni. Inamazwani ama-4 emilenzeni engemva. Iinzipho ezisemilenzeni yangaphambili zondile, zibukhali begodu zigobekile. Lezo eziseenyaweni zangemva zinejamo elifanako begodu zipheze ziyalingana ngobude.

Amanothi

Ngesimanga somukghwayo wokuthanda ukukhamba ebusuku iPungutjha yeKapa esikhathini esinengi iyabulawa endleleni ebusuku begodu inengi labalimi eSewula Afrika liyithatha njengesilwanyana esincani ngesimanga sekolo yokobana zibulala izimvu. Nalokha zaziwa ngokuthi zidla izimvu eziqeda ukuzalwa, izehlakalo zalokhu zimbalwa kodwana kusakholelwa kilokho.