Cape Fox
Diphukubje tša Kapa

© Nigel J Dennis

Leina

Diphukubje tša Kapa, Silver-backed Fox [Vulpes chama]

Sebopego

Diphukubje tša nnete le di (canid) tše nyane di hwetšegala mo Afrika Borwa. Diphukebje tša kapa di na le mmala wo mo setlha le ditsebe tša go lebelela godimo. Di na le boso molomong. Tše kgolo di na le boima bja go lekane le dimillimetere tše 35 magetleng le boima ba go lekana le dikhilokereme tše 2.5-3. Di široga gabotse ka lebaka la gore mosela wa ona ke papetšo ge e tšaba le ge e ya ka mahlakoreng.

Dijo

Phukubje ya kapa e tsoma dikhukhwane, magotlo le diphoofolo tše nyane. Ka nako ye ngwe e na le go metša seenywa sa naga le (carrion) mo mafelong a go lema.

Pelego

Diphukubje tša Kapa di belaga ka sehla, di belega mathomong a selemo, e belega namane tsa magareng ga 1-5, morago ga nako ya go gola ye e tšeyago matšatši a go lekana 51 – 52.

Boitshwaro

Phukubje ya Kapa e tsebega e le phoofolo ya go tšhutla bošego. Kgwerano ya yona ga e kwešišegale e fela e bontšha e tshepegala bjalo ka, di canids tše dingwe.

Moo di hwetšwago gona

Mafelo a tšona ga ntšhi ke naga ya go belega go tloga ka lefelo la bjang bja sethokwa sa go phatlalala go fihla ka lekana nyana la hlolo e be di oketša gape ka mofeine. Di tswalanya le marumo tša dipane tša meetsi. Di phatlaletše mo Afrika Borwa, dihlaga gagolo maseng a go swana le Western and Northern Cape provinces, the Eastern Cape (e fela mafelo a south-eastern a tlogetšwe le Free State, western le north-western KwaZulu-Natal le North-West. Di hwetšaga gape Lesotho.

Dipalopalo tsa bohlokwa

Boima bja tše tshadi: Dikhilokereme 2,5
Boima bja tše tona: Dikhilokere tše 2,8
Botelele bja tše tshadi: 94 cm
Bogolo bja tše tona: 94 cm
Nako ya go gola: Matšatši a masometlhlano nne (54)
Palo ya tše nnyane: 1 - 5 pups
Mohuta: Diphoofolo tseo di jago nama
Lelapa: Lelapa la Dikatse tša naga tše di phelago ka nama

Pelego

Tše tharo goba tlhano di belega ka kgwedi ya Oktobere - Novembere morago ga nako ya go gola ye e tšeago dikgwedi tše pedi. E tshadi e nale (groin) o tee ga tlase gampa tše pedi le (mammae).

Tlhalošo ya maswai

E nale menwana ye hlano mo maotong a pele, e fela monwana wa mathomo le lenala ga di swai fase. E nale gape menwana ye nne mo maotong a morago. Manaka a ka pele ke a masese e bile a bogale le go kobegile 15 mm ka botelele. A ka morago a na le sebopego sa go swana le botelele ba go swana.

Lenane dintlha

Ka lebaka la gore ke phoofolo ya tšhutla bošego e phela ka go bolawa tseleng bošego, e tsebe ga e le kotsi mo Afrika Borwa ka lebaka la gore di bolaya di kwana. Le ge di tsebiwa di ja tše nyane taba ye ke ye nnyane e fela di a tlaišwa.