Cape Fox
Phokoje ya kwa Kapa

© Nigel J Dennis

Leina

Phokoje ya kwa Kapa, silver-backed Fox [vulpes chama]

Tlhagiso

Ke phokoje ya boamaruri e leng yona fela e e leng phologolo ya go amusa ya leloko lwa dintšwa e fitlhelwang mo Aforikaborwa. Phokoje ya kwa Kapa ke bosetlha jwa silifera ka mmala mme e na le ditsebe tse dikgolo tse di supileng kwa godimo. Di na le mmala o o tshwana gi dikaganya molomo. Tse di golo go lekanyetsa tse di ka nnang 350 go tswa kwa magetleng mme di le boima jwa dikilogerama tse 2.5 go ya go 3. Go a makatsa gore e kgona jwang go tlolaka segolosetona ka fa mogatla wa yona o lr kgoreletso ya go ithekga fa e tshabela sengwe mme e tsamaya manyoke.

Dijo

Phokoje ya kwa Kapa e ja ditshenekegi, dipeba le tse dingwe tsa dipholgolo tse dinnye. Ka dinako dingwe fula maungo le dingwe tsa dipholgolo tse di suleng mo mfelong a temothuo.

Tsadiso

Pokoje ya kwa Kapa e belega ka ditlha tse di rileng, e tsala ka tshimologo ya selemo go ya fa gare ga e le ngwe le tse 5, morago ga nako ya go dusa e tsala mo dipakeng tsa 51-52.

Maitsholo a yona

Phokoje ya kwa Kapa e sasanka gantsi bosigo. Tsamaiso ya loago ya yona ke e e sa tlhaloganyegeng sentle mme go bonala e ithatela fela fela ele ngwe ya tshadi kgotsa e tona jaaka maloko mangwe a dintšwa tse tlhaga.

Di fitlhelwang ko kae?

Di fitlhelwa mo nageng e e bulegileng go tswa tikolong ya bojang kwa dipoweng le mo ditlhatsaneng tse di gasagantsweng tse di ntsi, seka sekaka, mme gape le go atolosa go ya tikologo e ditlhatshana. E ka amanwa le tikologo tse di nang le metsi. Mo Aforikaborwa, mo dikarolong tse dintsi tsa Bophirima le kwa Kapa Bokone, Kapa Botlhaba (go sa akarediwe mo letlhakoreng la borwa botlhaba) Foreisetata, karolong ya Bophirima le KwaZulu-Natal le Porofense ya Bokone-Bophirima. Gape di fitlhelwa kwa Lesotho.

Dipalopalo tsa botlhokwa

Boima (sesadi): dikilogerama di le 2,5kg
Boima (monna): 2,8 kg
Boleele (sesadi): 94 cm
Boleele (monna): 94 cm
Nako ya go dusa: Malatsi a 52
Nomoro ya bašwa: 1 - 5
Tolamo: Carnivora
Lelapa: Canidae

Tsadiso

1 - 5 di a belegwa go tsweng kgweding ya Diphalane - Ngwanaitsele morago ga nako ya go dusa di ka nna dikgwedi di le 2. Mosadi o mongwe e na le mapele para e le ngwe mme di na le matsele a mabedi.

Tlhaloso ya fa e gatileng gone

E na le dinala di le 5 mo maotong a kwa pele, mme lonala lwa ntlha ga lo thale kw afatshe. E na le dinala di le 4 kwa leootng la kwa morago. Dinala tsa kwa pele ke tse di sesame tse di bogale mme di a kobega, di ka nna 15 ya dimilimitara ka boleele. Tse di kwa leootng le le kwa morago di a lekana e bile di a tshwana.

Mo karolong ya dintlha

Ka ntlha yona go tlwaela bosigo Phiri ya kwa Kapa gantsi di a swa mo ditseleng bosigo mme e sa ntse e tsewa jaaka phologolo e tlhaga a bolayang dijalo le diruiwa ke balemirui ba bantsi mo Aforikaborwa go ya ka tumelo ya gore di bolaya dikonyana. Le mororo go itsege ka go ja dikonyana tse sa tswang go tsalwa dipalopalo didinnye mme di sa ntse di bogisiwa.