Xana Iyini Maphepha ya Vuhumelerisi?

© Marinda Louw

Maphepha ya vuhumelerisi ya tirhisiwa tani hi xiphemu xaku hlayisa vuxokoxoko e purasini ku pfuneta eka vufambisi bya purasi. Vufambisi bya purasi swikatsa nkunguhato wa swibyariwa xikan’we naku andzisiwa ka swifuwo, ku hlayisa vuxokoxoko bya swibyariwa na matirhelo ya swifuwo xikan’we naku kota ku kunguhata vuhumelerisi kuya hi leswi swinga endlisiwa xiswona eka vuhumelerisi bya nguva leyi hundzeke. Kuhlayisa vuxokoxoko xikan’we namaphepha ya vuhumelerisi e purasini swinyika n’wamapurasi vutivi bya leswaku a tirhisa kuyini.
Maphepha ya vuhumelerisi yana nkoka ku kota ku vona swiphiqo leswaku purasi rita tirha hi ndlela yo antswa. Vuxokoxoko bya vuhumelerisi bya ntolovelo lebyi tirhisiwaka ibya kurimiwa ka swibyariwa, ku fuyiwa ka swifuwo xikan’we na vuxokoxoko bya michini leyi tirhisiwaka.

Tinxaka ta Maphepha ya Vuhumelerisi

Maphepha ya vuhumelerisi yangava yari hi xivumbeko xa spreadsheet xo olova lexi kombaka, xikombiso, nhweti, muxaka wa swibyariwa, masiku yo byala na ntshovelo, muxaka wa swifuwo, mbuyelo, makete lowu xaviseriweke na ntsengo kuya hi kg. Maphepha ya vuhumelerisi yangava yo tika naswona ya katsa vuxokoxoko byo tala. Swikombiso swintsongo hi leswi longoloxiweke laha hansi.
Maphepha ya swirimiwa
Maphepha lawa yanga kombisa swilo hinkwaswo swale masinwini kumbe nhlayo ya swirhapa, vukulu bya vuhumelerisi, mbuyelo lowunga vaka kona xikan’we na ku hlahluviwa ka misava ya nsimu leyi tirhisiwaka ku byala swibyariwa kumbe muhandzu wokarhi.
Swilo swin’wana swikatsa kurimiwa ka swibyariwa, vuxokoxoko byo nonisa misava, mbewu, marimelo, nhova xikan’we na kulawuriwa ka switsotswana, nkarhi waku chela xikan’we na mbuyelo wa swibyariwa.
Maphepha ya swifuwo
Vuxokoxoko hinkwabyo mayelana na vufuwi bya swifuwo byi fanele ku nghenisiwa laha. Xikombiso i swakudya, ku tirhisiwa ka murhi, xikan’we na vuxokoxoko bya xifuwo xin’wana na xin’wana kufana na vuhumelerisi bya masi, kutswariwa ka marhole, ntiko wo lumuta xikan’we na kunyuhela.
Ti nomboro leti pfulaka na leti pfalaka ta swifuwo tifanele kuva ti vekiwa hi ntlawa wun’we wa malembe na rimbewu, xikombiso, tinkuzi, tihomu ta ntswele xikan’we na marhole ya lembe rin’we kumbe mambirhi.
Maphepha ya vatirhi
Timhaka ta vatirhi kufana na ti kondiraka ta vatirhi, muholo vanga wukuma, swakudya, tihakelo ta swa rihanyu xikan’we na ku rihiwa ka vatirhi swalaveka eka vuxokoxoko bya vatirhi. Swin’wana leswi faneleke ku katsiwa i nhlayo ya vatirhi, timali leti lombiweke, swikweleti, masiku yo wisa xikan’we naku xwa ntirhweni.
Maphepha ya michini
Vuxokoxoko bya michini nabyona byi katsiwile eka maphepha ya muchini naswona swifanele kuva swikatsa vuxokoxoko lebyi landzelaka muxaka wa model, vukhale, ntsengo kuya hi buku, ku lunhgisiwa, mpfuxelelo, ti awara leti ku tirhiweke na ndzindza khombo.

Translated by Ike Ngobeni