Yini Imibhalo yeMikhicito?

© Marinda Louw

Imibhalo yemikhicito isetjentiswa njengencenye yekugcinwakwemibhalo epulazini kwentela kusita ngekunakekelwa kwelipulazi. Kunakekelwa kwelipulazi kufaka kuhlelelwa kwenhlanyelo kanye nekuhlanganiswa kwetilwane, kugadza kuhamba kwenhlanyelo noma imfuyo nekutsi kukhonakale kuhlela umkhicito ngekuya kwemkhicito wesikhatsi saphambilini ngalokubhalwe phansi. Kugcinwakwemubhalo kanye nekubhalwa kwalokukhicitiwe epulazini kunika lesisekelo kusuka lapho lomlimi noma umfuyi asebentela kuko.
Imibhalo yalokukhicitiwe ivame kusebentiseka kwentela kutfola tinkinga tekukhicita kwentela kutso lokusebenta kwalelopulazi kungaphuculeka. Imibhalo yemikhicito leminingi leyatiwako lesetjentiswako yimibhalo yenhlanyelo lelinyiwe, kukhicitwa kwemfuyo, tisebenti kanye nemabhuku emishina.

Tinhlobo Temibhalo yeMikhicito

Kubhalwa kwemikhicito kungaba ngendlela yekubhalwa lokulula lokukhomba, njengekutsi, inyanga, inhlobo yenhlanyelo, kulima kanye nesikhatsi sekuvuna, inhlobo yemfuyo, kukhokha, lolokutsengiswako kutsi kwetfulwe kuphi kanye nekubita ngekutsengiswa ngelikhilo linye. Imibhalo yemikhicito ingaphindze ihlangahlangane kakhulu phindze ifake tintfo letiningi. Tibonelo letimbalwa tibhaliwe langentasi.
Imibhalo yeNhlanyelo lelinyiwe
Lonambhalo ungafaka tonkhe tinhlobo letehlukene temasimu noma tingadze tetitselo ngetinombolo, bukhulu bemkhicito, kukhokha lokugadziwe kanye nekuhlolwa kwemhlabatsi wendzawo lesetjentiselwa leyonhlanyelo letsite noma sitselo.
Letinye tintfo letifakiwe kulenhlanyelo lelinywako kulombhalo ngumanyolo, titjalo letincane, tindlela tekulima, lukhula kanye nekugadvwa kwemuhlwa, sikhatsi sekufaka kanye nekukhokha kwenhlanyelo.
Imibhalo Yekukhicitwa kweMfuyo
Lonkhe lwati loluhlobene nemfuyo yasepulazini kumele ifakwe lana. Sibonelo kudla, kunatfwa kwemitsi, linani lekutsengisa emakethe kanye nekubhalwa kwesilwane ngasinye kufana nekukhokhwa kwelubisi, kubhalwa kwematfole, kukhicitwa kwensontfo, kulumula lokuningi kanye nekungeteka kwesisindvo ngemtimba.
Tinombolo tekuvula nekuvala tetimfuyo kumele tibekeke ngekuma kweminyaka yato kanye nebulili, njengekutsi, tinkhabi, tinkhomo nayinye kuya kutimbili-ngemnyaka-letindzala.
Kubhalwa kwetisebenti
Tinkinga tetisebenti letifana nesivumelwano sekusebenta njengalocashiwe, liholo lolitfolako, lilesheni, kubitwa kwemitsi yesibhedlela kanye nemali letfolwa sisebenti konkhe kubhalwa kulamabhuku etisebenti. Letinye tintfo lekumele tifakwe yinombolo yetisebenti, timali tekubolekwa, tikoloto, emalanga ekuphumula emakhaya nangesikhatsi bangaketi emsebentini.
Imibhalo yemishina
Lwati lwemishina liyafakwa kulamabhuku emishina futsi kumele kufakwe tintfo letifana neluhlobo lwemushina, umnyaka, sisindvo sencwadzi, kulungiswa, emabhuku ekuwuhlolisa, emahora lasetjentwako kanye nemali legcinwako lebalusito.

Translated by Phindile Malotana