Na Direkoto tša Tšweletšo ke Eng?

© Marinda Louw

Direkoto tša tšweletšo di šomišwa bjalo ka karolo ya go boloka direkoto ka polaseng go thuša ka taolo ya polasa. Taolo ya polasa e akaretša peakanyo ya dibjalo le tswadišo ya diphoofolo, go bea leihlo tiragatšo ya dibjalo/diruiwa le go kgona go beakanya tšweletšo e theilwego godimo ga direkoto tša tšweletšo tša sehla sa go feta. Go boloka direkoto tša tšweletšo mo temothuong go fa motheo wa go tšwa moo molemiurui a šomelago.
Direkoto tša tšweletšo di bohlokwa go hlaola mathata gore tšweletšo ka polaseng e ka kaonafatšwa. Direkoto tša tšweletšo tša go tlwaelega kudu tše di šomišwago ke direkoto tša pšalo ya dibjalo, tšweletšo ya diruiwa, bašomi le direkoto tša metšhene.

Mehuta ya Direkoto tša Tšweletšo

Direkoto tša tšweletšo di ka ba ka mokgwa wa papetlatšhomelo ye bonolo yeo e laetšago, go fa mohlala, kgwedi, mohuta wa dibjalo, letšatši-kgwedi la go bjala le go buna, mehuta ya diruiwa, puno, mmaraka o o abetšwego le thekišo go ya ka kilogerama. Direkoto tša tšweletšo le tšona di ka ba tše raraganego le go akaretša dintlha ka botlalo. Mehlala ye mmalwa e ngwadilwe ka mo fase.
Direkoto tša go lema
Tokomane e ka akaretša dintlha tša go fapafapanago goba dinomoro tša dikenyo, bogolo bja tšweletšo, kgonagalo ya poelo le ditshekatsheko tša mabu a naga a šomišetšwago dibjalo tše di itšego goba dienywa.
Dilo tše dingwe di akareditšwego mo direkotong tša go lema tša dibjalo ke tšhomišo ya monontšha, peu, mekgwa ya go lema, go laola mengwang le disenyi, nako ya tirišo le ya poelo.
Direkoto tša tšweletšo ya diruiwa
Tshedimošo ka moka yeo e amanago le bja temothuo ya diruiwa e swanetše go akaretšwa mo. Mehlala ke furu, go noša dihlare, ditshenyegelo tša papatšo le direkoto tša diphoofolo ka botee tša go swana le tšweletšo ya maswi, direkoto tša dinamane, go tšweletša ulu, go tlhatšiša ka bontšhi le go oketšega ga boima.
Dipalo tša diruiwa tša pulo le go tswalela di swanetše go beiwa ka dihlopha go ya ka mengwaga ya tšona le bong, go fa mohlala, dipoo, dikgomo le tshadi ye nnyane ya ngwaga wo motee go ya go tše pedi.
Direkoto mabapi le mošomo
Ditaba tša bašomi tša go swana le dikontraka tša ditirelo tša bašomi, meputso yeo e amogetšwego, dijo, ditshenyegelo tša kalafo le ditefelelo tša bošomi di a ngwalwa mo direkotong tša mošomo. Dilo tše dingwe tše di swanetšego go akaretšwa ke palo ya bašomi, dikadimo tša tšhelete, dikoloto, llifi le go tle mošomong.
Direkoto mabapi le metšhene
Tshedimošoo ya metšhene e akaretšwa mo direkotong tša metšhene gomme e swanetše go akaretša dintlha tša go swana le mokgwa wa mohuta, mengwaga, boleng bja puku, ditokišo, ditirelo, diiri tšeo di šomilwego le inšorense.

Translated by Lawrence Ndou