Tsamaiso Ya tsa Kalafo ya Dikgogo

©Chris Daly

Bolwetse ke sengwe se se tlhisang matshosetsi a magolo mo indastering ya bogwebi ba dikgogo. Bo ka tlisa ditatlhegelo tse dikgolo tsa madi a maduo kwa dipalaseng tse dintsi lefatshe ka bophara. Le fa e le gore meriana e ka dirisiwa go phekola malwetse a le mantsi, go na le malwetse a go senang kalafi ya one. (Buisa tsotlhe ka malwetse a dikgogo fano).

Ga seo e se bothata le go feta, bontsi ba malwetse a, a thuntsha mme a ate ba bonako ka gonna dinonyane tse poultry di kgobokanywa gologongwe ebile di aroganela dikgamelo tsa dijo le metsi. Ka jalo di ka tshelana ka bolwetse. Tsela e e maleba ya go ka fenya ntwa ya malwetse ke go a thibelela pele a runya. Go na le ditsela tse nne (4) tse di ka dirisiwang go thibelela malwetse, ebong dikgato tsa tsamaiso ya (biosecurity), meento (vaccinations), maithwaro a a phepa (good hygiene) le kgatelotlase ya manyaapelo kgotsa seteresete (stress management)

Dikgato tsa Kalafo

Barui ba tlhoka go dira ka bonako fa ba ka bona tlhagelelo ya matshwao a ntlha a bolwetse gore ba thibelele tshellano ya bolwetse. Ka dinako tse dingwe malwetse a, a ka ama diphologolong tse dingwe ga mmogo le batho. Ba lefapha la temothuo kgotsa National Department of Agriculture e rotloetsa borapolase go kgaoganya dinyonyane tse di lwalang le tse di itekanetseng mme ba berekane le tse di lwalang morago fa ba dira ditiro tsa bone.

Modiri wa tsa kalafo ya diphologolo o tshwanetswe ke go bonwa ka bonako gore a tle a laele dikgato tse di maleba tse di tshwanetseng ke go tsewa fa go na le matshosetsi a bolwetse. Motho yo a ka dira ditlhatlhobo tsa Autopsy mogo tse di amegileng, mme a tsaye sesupo (sample) sa madi kgotsa mae go batlisisa tlholego ya bolwetse. Rapolase le modiri wa tsa kalafo ya diphologolo (veterinary health technician) ba tshwanetswe ke go batlisisa lefelo la bodiridi ka botlalo go bona kwa go ka nnang le mathata a a ka siamisiwang, le go leka go thibelela thuthuntso enngwe ya bolwetse.

Dikgato tsa kalafi di tla laelwa ke lebaka la bolwetse, go ka dirisiwa meriana, jaaka diAntibiotics, go fokotsa setshaba sa tse ditshwaeditsweng. Le fa e le gore bagwebi ba bangwe ba ne ba dirisa diAntibiotics go leka go fitlha botlhaswa jwa tsamaiso ya dikgwebo tsa bone, go nnile le dingongorego ka ga tiriso ya diAntibiotic ka gore, e eta e fokola mogo thibeng malwetse ka lebaka la “antibiotic resistance” mo diphologolong. Go bonwe fa e se tsela e e atlegileng ya go ka lwantsha malwetse. Bontsi mo indastering e ba dumalana le seo. Kwa mafelong a mangwe mo lefatsheng, bagwebi ga ba letlelelwa ke go ka di reka kwa ntle ga lekwalo la Ngaka ya kalafo ya diphologolo (veterinarian).

Bagwebi ba rotlowetsiwa go boloka le go somarela, le go dirisa melemo (medicine) ya diphologolo jaaka go laetswe. Go dirisa meriana e ka taelo e e tlapileng, go rotloetsa katlego ya kalafi mo bolwetseng, mme gape e thuse go fokotsa bothata ba “antibiotic treatment resistance” ya dophologolo. Bakwebi le borapolase ba tlhokega go tsaya nako e meriana e ka tsholwang tsiya. Seo se akaretsa nako e e tsewang pele lee kgotsa nama e ka rekisiwa morago ga gore nonyane eo e bona kalafi - go nnetefatsa gore maduo a bone a wela kafa molaong wa South African Residue Legislation.

Translated by Ikalafeng Maedi