African Elephant
Tlou

© Justin Fox

Leina

Tlou

Matseno

Tlou ke phologolo e amusing e kgolo go di feta tsotlhe mo lefatshenge. E boima ba ditonoro go fitlha kwa godimo go tse 7, mme e bolelele jwa dimitara di le 3.3 m mo legetleng....... Ditlou di ka phela go fitlhela bogolo jwa dingwaga di le 70. Manaka a e kgolo ya go feta a ka tlhola go ya go dikilogeramo di le 50 kgotsa tse 60, mme ya manaka a kalang go fitlhela dikilogeramo tse 90 e kwadilwe.

Kutu ke eng ebile e dirisediwang?

Kutu ya Tlou dirisiwa jaaka nko ebile e bosisi tota. E kgona le go nkgelela metsi a a ka fa tlase ga mmu. Go na le mesifa e mentsi dintsi jaaka 50 000 e e fitlhelwang mo kutung ya tlou. Go fitlhelwa dirisiwa tse di masisi tse di jaaka menwanwa mo nlthaneng ya kutu, tse di kgontshang go tlhopha bojang jo bonnye kgotsa dithunya, gongwe e utulule bojang jo bo tseneletseng , di kgona gape di dirisa go ntsha mebutlwa mo maotong a tsona.

A ditlou di na le mangole kgotsa dijabana?

Malokololo a tsewa jaaka mangole fela e le dijabana. Se se a tlhaloganyega go ya ka tumelo ya gore lekololo le le kobegang magareng a dinao le mmele e e kopanetsweng ya le tshwanetse go nna mo lengoleng. Pharologano e kgolo fa gare ga rona le ditlou ke gore marapo a dinao tsa rona le matsogo a farologane, a tlou a bongwe ebile a tshwaraganene , mme di bopilwe go tshwana le diphologolo tsa dinao tse nne tse di usang.

Goreng ditlou di na le manaka a?

Manaka a a dirisediwang go bona dijo, go lwana (magareng ga banna) le go itshireletso ka sebele. A tota dirisiwa jaaka meno a kwa godimo, le go tswelela go tshela go fitlhela di swa ka dingwaga di le 60. Fela matlalo a tsone a bonwe a le boima go fitlha disentimitara tse tharo (3cm) (1 Inch ) e masisi e le tota.

Dijo

Ditlou ke diphologolo tse di megabaru. Di kgona go ja bojang bo jo bo kana ka dikilogerama di le di le 272,(600 pound) ka letsatsi . E rata go bogola go tswa kwa ditlhareng ebile e katakata ka sa morago ka iketlo. Tlou ya mogolo e kgona go nwa dilitara go fitlhela di le 200 tsa metsi ka nako e le nngwea . Tlou e le nngwe e ntsha fitlhela dikilogerama di le 150 tsa boloko (330 pounds) letsatsi le letsatsi - seripana ka nngwe ka metsotso e le 15.

Pelegiso

Tlou ya Afrikaga e tsale ka setlha se se bonang. Ka kakaretso e tsala namane e le nngwe mo dingwageng tse 3 go ya go tse 4 . Paka ya go dusa e ka ya go dikgwedi di le 22. Ka botsalo le go kala dinamane tse di ka nnang dikilogeramo tse 100 (220 pounds) mme a kgwesitswe magareng ga dikgwedi di le 18-24. Namane ya khutsana e e ka gale e tlaa amogelwa ke mongwe wa lelapa la basadi kgotsa e amogelwe ke tlou efe kgotsa efe ya mosadi.
Tlou kelotlhoko thata ke bomme, mme e ka bontsi, maitsholo a tlou a tshwanetse go ithutiwa, ke ka lebaka di nnang le bana ba tsona mo dingwageng tse dintsi. Manaka a gola mo dikgweding di le 16 mme ga a bonale ka fa ntle go fitlha mo dikgweding di le 30. Fa e kgwesitswe, go le gantsi fa a le dingwaga tse 4 kgotsa 5, namane e santse e ka tsereganya le leloko. Tlou ya mosadi e butswa fa e le dimgwaga di ka nnang 11, fela e nna e le mo setlhopheng, fa tsa banna di butswa fa gare ga di le 12 le 15.
Gantsi ga di setse di godile di kobiwa go tswa mo setlhopheng sa leloko. Le fa e le gore bašwa ba banna ga ba tshwanela go ga ba rua go fitlha dingwaga magarend a 20s, kgotsa morago ga nako kgotsa go feta. mme di ne di fudugela mo tatelanong ya loago.

Maitsholo a yona

Ditlou ysa banna tse di godileng di nna ka setlhopha di feleletse e le dipoo mme di nna di le esi. Ditlou di na le thulaganyo e e nonofileng ya dikgomo tsa lelapa, dinamane le bana ba tsona. Diruiwa tse di jaaka tse di etelediwa pele ke basadi. Kwa ntle ga go nwa metsi a mantis,, di rata tsamaya ka iketlo le go thuma mo go ona. Go a bonala gore Ditlou di itumedisiwa ke go tlhapa ka seretse
Go ne go akanngwa gore ditlhopha tsa maloko di etelediwa pele ke tlou ya poo. mme gantsi dipoo tse di bonwa di le esi. Ditlhopha tsa maloko tsa basadi di etelwa ke di godileng tsa banna., go netefatsa gore basadi ba mo maemong a ntseng jang. Go golagana le ba malapa a lefelo le go itsane sentle

O bona jang gore tlou e tletse motshamekwane go ne le e e masisi?

Go botlhokwa go ela tlhoko gore tlou e e leng botlhale, ebile nngwe le nngwe e na le Pharoloyano ya yona. Le fa go tla nna le diphapogo go melawana , e na le ditshupo tsa go tshwara marapo a tserepama mo sekgweng, go gorometsa rerole, go bogola go re tse dingwe di utlwe di arabe, go bula ditsebe le go tshosetsa fa e leng teng, e ka tsewa e le pontsho ya boikgantsho. Ditlou tse di bogale kgotsa tse di tshiseditsweng, gantsi di tsamaya di tsitsinya tlhogo, ditsebe tsa yona di rapama mo tlhogong go bona tse di leng kgatlhanong le tsona. Dituelo tsa ka gale e diragala fa maiteko a go tshosetsa a reteletswe, mme a tlou a tshosediwa. Ditsepe di boela kwa moragomme tlhog le kutu di lebe kwa tlase. Kwa bofelong, go bonwa botlhokwa ba Matlhale a phologolo le gore a tlaa direga'' le tse di ikaeletsweng, go ka tsewa tshwetso.

Goreng tlou e dira modumo ka ditsebe?

Kgatlhanong le tumelo e e tlwaelegileng, e ga se tlhagiso ya tsona. Phologolo e bogolo bo bo nteng jaana , e e senang mofufutso , mme e le mmala o o lefifi, ditlou di thintha ditsebe tsa yona go tsidifatsa mmele le go fedisa o tlhobaetso ya ditshenekegi.

Di fitlhelwa kwa kae?

Kwa tshimologong, go ralala bontsi jwa Aforika , kwalo ya ditlou e fokotsegile go le masisi go phatlalala le kontinente. Mo Aforika Borwa, mafelo a go tshwana le Addo Elephant le Kruger National Park a dira ka bojotlhe go siretsa bontsi jwa diruiwa tse. Ka ntlha ya dipuisano tse di tseleletseng tsa go tsaya dikgato tse di masisi. Palo ya ditlou mo Aforika Borwa e godile. go tswa go 120 ka 1920 mo mafelong a a farologaneng a 4 go ya go 10 000 kwa mafelong a a leng 40 go fitlha ga jaana.

Dikwadiwa

Bošeng jaana, Tlou ya Aforika Borwa e bonwa ka mefuta e mebedi e e tlwaelegileng . Tlou ya Aforika ya sekgwa le Tlou e nnye ya Lefelo la pula bogareng jwa Aforika