African Elephant
Tlou ya Aforika goba

© Justin Fox

Leina

Tlou ya Aforika goba Tlou ya Lešoka ya Aforika [Loxodonta Africana]

Matseno

Tlou ke phoofolo ye amušago ye kgolo go di feta kamoka lefaseng. E boima bja ditone go fihla boima bja godimo go tše 7, gomme e botelele bja dimetara tše 3.3 legetleng. Ditlou di ka phela go fihlela bogolo bja dingwaga tše 70. Dinaka tše kgolo di ka gola go ya go dikilogerama tše 50 goba tše 60, gomme go setše go bigilwe dinaka tša boima bja go fihlela dikilogerama tše 90.

Kutu ke eng e bile e dirišediwang?

Kutu ya Tlou e dirišwa bjalo ka nko e bile e tše maikutlo kudu. E kgona le go nkgelela meetse a ka fase ga mmu. Go na le mešifa ye mentšhi ya go fihla 50 000 ye e hwetšwago kutung ya tlou. Go hwetša didirišiwa tše di bjalo ka menwanwa mo nhlaneng ya kutu, tše di e thušago go fula bjang bjo bonnyane goba, mo gong e utulule bjang bja go tsenelela, di kgona gape di e šomiša go ntšha mebutlwa maotong a tšona.

A ditlou di na le matolo goba dijabana?

Malokololo a tšewago bjalo ka matolo fela e le dijabana. Se se a kwagala go ya ka tumelo ya gore lekololo le le kobegago magareng a maoto le mmele ye kopanetšwego e swanetše go ba mo lengoleng. Phapano ye kgolo gareng ga rona le ditlou ke gore marapo a rona a maoto le a matsogo a arogane, a tlou a tee e bile a swarane, gomme di bopilwe go swana le diphoofolo tša maoto a ma ne tša go duša.

Goreng ditlou di na le manaka?

Manaka a šomišwa go bona dijo, go lwana (gareng ga banna) le go itšhireletša. Botse a šomišwa bjalo ka meno a godimo, le go tšwelela go gola go fihlela di hwa ka mengwaga ye 60. Le ge matlalo a tšona a bonala a le koto go fihla disentimitara tše tharo (3cm) (1Inch) e maikutlo a godimo kudu.

Dijo

Ditlou ke diphoofolo tša megabaru. Di kgona go ja bjang bjo bo ka ka dikilogerama di tše 272(600 ya diponto) ka letšatši. E rata go ja dihlogedi tša mehlare le kutu ya mohlare. Tlou ye kgolo e kgona go nwa dilitara go fihlela tše 200 tsa meetse ka nako ye tee. Tlou ye e tee e ntšha go fihlela dikilogerama tše 150 tša boloko (330 pounds) letšatši le letšatši - seripana ka bootee sa boloko ka metsotso ye 15.

Pelegišo

Tlou ya Aforika ga e belege ka sehla. Ka kakaretšo e belega namane ye tee mengwageng ye 3 go ya go tše 4. Sebaka sa go duša ke dikgwedi tše 22. Ka pelego boima bja dinamane di ka ba dikilogerama tše 100 (220 pounds) gomme di kgwešwa ka dikgwedi tše 18-24. Namane ya tšhiwana gantšhi e tla amogelwa ke wo mongwe wa lelapa la ditshadi goba e amogelwe ke tlou ye efe goba ye efe ya tshadi tša go amuša goba e nyanya.
Ditlou ke bomme ba go ela šedi kudu, gomme ka bontšhi, maiswaro a tlou a swanetše go ithutiwa, ke ka lebaka leo di nnago le bana ba tšona mengwaga ye mentšhi. Manaka a gola mo dikgweding tše 16 gomme ga a bonale ntle go fihla dikgweding tše 30. Ge e kgwešitšwe, gantšhi ge e le dingwaga tše 4 goba 5, namane e setše e ka hlakantšhiwa le leloko. Tlou ya tshadi e gola ge e le mengwaga ye ka bago 11, fela e nna e le mo sehlopheng, ge tša dipoo di gola ge di le dikgweding tše 12 le 15.
Gantšhi ge di setše di godile di kobiwa go tšwa mo sehlopheng sa leloko. Le ge e le gore bašwa ba dipoo ga ba swanela go ba rua go fihla mengwageng ye magareng a mengwaga ye 20s, goba morago ga nako goba go feta gomme di ne di hudugela tatelanong ya setšhaba.

Boiswaro

Ditlou tša dipoo tše godilego di dula ka sehlopha di feleletše e le dipoo gomme di nna e le tšona fela. Ditlou di na hlakano ye maatla ya dipoo tša lelapa, dinamane le bana ba tšona. Dihlopha tše di bjalo ka tše di etelwa pele ke ditshadi. Ntle le go nwa meetse a mantšhi, di rata go serpela ka go nanya le go thuma go ona. Go a bonala gore Ditlou di thabišwa ke go hlapa ka seretse.
Go bile ga naganwa gore dihlopha tša maloko di etelwa pele ke tlou ya poo. gomme gantšhi dipoo di bonwa di le noši. Dihlopha tša maloko tša ditshadi di etelwa ke dipoo tše godilego tsa banna, go netefatša gore ditšhadi gore di maemong a lokilego go ya go goela. Go hlakana le ba malapa a lefelo le go tsebana botse.

O bona bjang gore tlou e tletše dipapadi goba e šoro?

Go botlhokwa go ela hloko gore tlou e bohlale, e bile ye nngwe le ye nngwe e na le phapano ya yona. Le ge go tla nna le diphapogo go melawana, e na le ditšhupo tša go swara marapo a go gorometša mohlare, go phoša rerole, go bogola go re tše dingwe di utlwe di arabe, go bula ditsebe le go tšhosetša moo e lego gona, e ka tšewa e le pontšho ya boikgantšho.
Ditlou tše di bogale goba tše di tšhošeditšwego, gantšhi di sepela di tšhitšhinya hlogo, ditsebe tša yona di rapama hlogong go bona tše di kgahlanong le tšona. Hlaselo ye šoro e diragala ge maiteko a go e tšhošetša a folotše, gomme tlou a e ikwa e tšhošediwa. Ditsebe di gomela morago gomme tlhogo ye kutu di lebe fase. Mofelelong, bohlokwa ke ba mahlale a phoofololo le gore e tla arabela gomme e tšee sephetho.

Goreng tlou e dira modumo ka ditsebe?

Kgahlanong le tumelo ye e tlwaelegilego, ye ga se pontšho ya yona ya go šorofala. Ka go ba phoofolo e bogolo bjo bo kaaka, ye e senago kgeleswa ya mofufutošo, gomme e lego mmala wo leswiswi, ditlou di foka ditsebe tša yona go fodiša mmele le go tloša dikhunkhwane tša go tshwenya mmeleng wa yona.

Di hwetswa kae?

Pele di be di sepela, go ralala bogolo jba Aforika, palo ya ditlou e fokotšegile kudu go phatlalala le kontinente. Mo Aforika Borwa, dileteng tša go swana le Addo Elephant le Kruger National Park a dira ka maatla šireletša bontšhi bja dphoofolo tše. Ka lebaka ya dipoledišano tša go tsenelela tša go tsea dikgato tše maleba. Palo ya ditlou mo Aforika Borwa e godile go tšwa go 120 ka 1920 mo dileteng tša go fapana 4 go ya go 10 000 ka dileteng tše 40 go fihla ga bjale.

Dikwadiwa

Tlou ya Aforika Borwa e bonwa ka mefuta e mebedi ye e tlwaelegilego. Tlou ya Aforika ya lešoka le Tlou ye nnyane ya Lefelo la pula bogareng bja Aforika [Loxodonta cyclotis]