Bushbuck

© Roger de la Harpe

Leina

Bushbuck kgotsa imbabala [Tragelaphus sylvaticus]

Ponalo

Phala ke phologolo e e na dinaka tse dikgolo mme seo se e dira gore e nne kotsi fa e gobetse. Phalake losika lo lo gaufi thata Kudu le Nyala. Diphelehu di tlhagelela ka mtsetseleko mo, di na le bowa jo bo bosetlha jo lefitshwana, le basweu, di na le mabala a masewu ka fa mathokong le dikousu tse di tlhagelelang ka magetla tse di sweu. E botelele jwa 700 ya dimilimitara ka magetla, le go nna le boima jo bo felelang go 54 ya dikilograma. Tse dinamagadi ke tse di nnye mme tse di namagadi tse di golo di na le mmala o o letsatsa le basweu jwa methalo go feta tse diphelehu. Diphlehu le tse dinamagadi ka bobedi di na le lebala le le sweu mo dikarolong tsotle tse di tsamayang tsa mmele,e leng ditsebe, seledu, mogatla, maoto le molala, gammogo le karolo ya bosweu mo botlaseng jwa molala. Go diphelehu matshwao a no a simolola go bonala ka nako ya fa di esa mokwatla lwa godimoo lel fa di latelana ka modikwadikwe, ge di tsamaya ka tlhoafalo le fa di gatela godimo. Seno se e leng gore ke moetlo mo tsona go dira gore go seke ga nan le tlhokego ya ntwa e bile go bapisitswe le tlhokomelo ya dingwaga ka bogolo e dira gore tse di tona kak bong di nne di beilwe leitlho.

Dijo

Phala di fula ditlhare, mme mo mabakeng a a kgethegileng dibojang. Di tlwaetse go tlhopa dijo, mme ka nako ya mathata a kgona go fetola tsela ya go ja le go bona e e botoka gore e kgone go tshela.

Pelegiso

Ka ntlha ya go dusa
lobaka lwa dikgwedi di le 6 go ya go 7 dingwe tse di namagadi di kgona go belega gabedi ka ngwaga. Ka kakaretso e ka nna nako ya setlha sa pula mo dikgaolong tse di omileng, mme mo mafelong a go na le pula e ntsi ga gona nako e kgethegileng ya go dusa. Morago ga go belegwa, mmaagwe o phephafatsa e nnye e bo e ja kgetsana e e tshwarang namane ka fa teng ga mpa. E e nnye ga e sale mmayona morago nako e telele motshegare go fitlha e nna dikgwedi di le 4 mme ka gale e tlogela potsane e e fitlhile. Fa e etetse e nnye e fitlha e e gore gotlhe le boloko gore dibatana di seke tsa e fitlhela ka monko. Tse dinamagadi di ba di itekanetse go tlhakana le diphelehu fa di fitlhelela dikgwedi di le 14. Le mororo diphelehu di ka itekanela go tlhakana le tse di namagadi dikgweddi di le 11 ga di njke di dira sepe go fitlha di tsenywa sentle mo loagong lwa tsona fa di na le dingwaga di le tharo.

Maitsholo a yona

Gantsi di matlhagatlhaga mo mesong phakela le karolo ya bosigo, Diphala gantsi ga di tsamaye motshegare mo ditikologong tseo di itseng gore di tlile go tshwengwa mme di tsamaya bosigo fela. Fa di tshositswe, di tsiboga ka ditsela tse di farologaneng. Ka dinako dingwe di iphara mo mmung di a bo di nna fa fatshe, kgotsa di ka etsamaela, di ntse di bopa bokete.
Fa di tshaganyetswa mo pontsheng, dinako dingwe di a ikemeka di sa tsikinyege, kgotsa di ye fa gaufi fa di tla iphitlhang gona. Phala ke phologolo ya bosigo, fela gape o ka o bona e dira ka tolamo ka nako ya motshegare. Seripagare sa nakoo tla fitlhela phala e eme motshegare mme e fula. Ka lotlatlana phala o ya go di bona di ya go fula kwa di nnang teng. Phala ke pudi ie tlhaga e le nosi fela e sa rateng go busa e le nosi Aforika e bile diphelehu le dinamagadi ga di sireletse karolo epe mefuta ya tsona ya gae. Le fa go na le ditlhopha tse di nnye Phala ga e ke e tsenelana le tse dingwe tsa dipudi tse tlhaga, di rata go tshela di le nosi e bile le tse dinamagadi di fetsa nako e leng diura tse di mmalwa fela le tse di nnye. Diphgelehu tse di godileng go le gantsi ga di dira ka bo jotlhe go tila ikgolaganyo le diphelehu tse dingwe.

Manno a tsona

Manno a phla ke kwa sekgweng kwa botlaseng jwa dithaba kgotsa fa thoko ga noka. Pudi eno e tlhaga ka gale e nna gaufi ya metsi a leruri.

Di fitlhelwang kwa kae?

Gonne e ditlhong mme e boreledi go e tshwara phala e phasaladitswe mo kgaolong ya Sahara ya Aforika. Kwa Botlhaba Aforika e e fitlhelwa mo mafelong a a farologaneng a bonno, le fa e le gore ga go bonolo go e obna mo karolong e e bulegileng. Diphala na le pharologano mo le letlalong ka go lebega le mmala. Ka kakaretso, diphala tse id nnang kwa dikgweng tse di boteng di bonala ka letlao le le fitshwana. Di nna go tloga go yam o lewatle le tsamayang gona,go ya kwa setlhoeng sa thaba, kwa go na dipula tse di nsti kwa lefelong leo e leng seka-sekaka.

Dibatana tse di senyang

Diphla gantsi ga di a sireletsega go dibatana tse di jaaka nkwe, ditau, diphiri le lengau, fa e tshaba, mme fa e tswaleletswe e e tona e tlile go lwantsha bogatlhamelamasisi le fa e tlhaselwa ka sebatana se se kotsi. Le fa ka dinako dingwe ditshwene di ja tse di nnye phala e tswelela go ikgolaganya le tsone ka dinako tse dingwe, go sela dijo tse di oleng tsa maungo le tse dingwe fa ditshwene tse di fula di di wisitse.

Dipalopalo tsa botlhokwa

Leina la Selatina: Tragelaphus scriptus
Boima (sesadi): 30 - 36 kg
Boima (monna): 40 - 77 kg
Popego: dikgwedi di le 6
Nomoro ya bašwa: 1 nku
Thobalano go gola: 11 - dikgwedi di le 14
Boketetsalo: 4 kg
Tolamo: Artiodactyla
Lelapa: Bovidae
Dinaka: 40 cm
Pelegiso: Bašwa ke nako epe fela e e tshotsweng mo tsamaong ya ngwaga morago ga nako ya go dusa e e ka nnang dikgwedi tse 6.
Tlhaloso ya Kgato: 4 - 5 cm. E ntle phepanyana go feta ya phuti