Bushbuck
Bush kapa Imbabala

© Roger de la Harpe

Name

Bushbuck kapa Imbabala

Tjhebahalo

Manaka a yona a bohale a fana ka tshireletso, Bushbuck e kotsi haholo ha e lemetse. Bushbuck e amana ka katamelo le Kudu le Nyala. Tse tona di shebahala hantle haholo, ka boya ba yona bo boputswa le bo bosootho, ka matheba a masweu lehlakoreng mmoho ledikausu tse tshweu tse hlahelletseng. Di bolelele ba di mili mitara tse 700 mahetleng, mme di boima ba kilogrametse 54.Tse tshehadi di nyane ebile di hlakile ka mmala ho feta tse tona, ka mela le matheba a hlakileng ka bosweu. Ka bobedi tse tona le tse tshehadi di bopehile ka ho tshwana,mabadi a masweu boholong ba mmele, ditsebe, seledu, mohatla, maoto le molala mmoho lelebanta lepotileng molala le lesweu.

Dijo

Di Bushbuck ke ditsumi, empa ka nakonyana di ja jwang. Di ya kgetha haholo, empa ka nako e boima e ikamahanya le maemo bakeng sa ho phela.

Tswalo

Nyalano ya tsona eka nkakgwedi tse 6-7, tse ding tse tshehadi di kgona ho tswala ha bedi selemong. E rata ho tswala nakong ya pula haholo mabatoweng a komello, empa dibakeng tse nang le nala ha dina kgetho. Ka mora ho tswala mme o tla hlatswa ledinyane ebe o ja kgujwana, ledinyane ha le sale mma lona morao nako tsohle motsheare ho fihlela le bale kgweditse nne, mme jwale ke nako ya hore mma lona a lesiye ka hophethahala. Ka nako eo e tlileng ho nyantsha ha e qeta eja bolokwe ho tima lephoka le ka hohelang diphoofolo tse jang tse ding. Tse tshehadi di hola bakeng sa ho kena thobalanong dikgwedi tse 14, empa tse tona ka dikgwedi tse 11 mme ha di robalane hofihlela di ba dilemo tse tharo.

Boitshwaro

Di mafolofolo nakong ya motsheare le nako tse itse tsa bosiu, Bushbuck e ba mafolofolo haholo sebakeng seo e sitiswang ho phomola kgafetsa motsheare. Ha di sitiswa di ka itshwara ka tsela tse fapaneng. Ka nako e nngwe tlapaqma fatshe, kapa di ka tlwangwe hang. Ka nako eo di ka bulelwang di sa labella, di ema tsi kapa di tsamaya ha nyane ho batla sebaka sa ho ipata. Bushbuck e mafofolo bosiu, empa le motsheare. E qeta nako e telele e eme e fula. Ka nako ya thapama di ya sebakeng seo di tla fulela ho phomola. Bushbuck ke e nngwe ya diphoofolo tse kwaseng ka sebaka kapa ho phela bo mong, tse tona le tsetshehadi. E nale madulo a manyane bo fapa fapaneng hoo e ka anelang le tse ding. Tse tshehadi di rata ho qeta nako le tse nyane dihoranyana ka letsatsi, mme tse seng di hodile di ya tsamaya bakeng sa ho iphapanya kopano le tsona.

Budulo

Bushbuch e rata bodulo bo botsho botsho morung botlaseng ba thaba haufi le noka. Namatsana ena e fumaneha haholo haufi le metsi a sa feleng.

Moo di fumanehang

Bushbuck e dihlong ebile e thata e ajuwe ho phatlalla le sub-Saharan Afrika. Ka botjhabela ho Afrika di nale bodulo bo bongata, empa ha di fumanehe mafatsheng a bulehileng. Bushbuck e fumaneha ka ho fapa fapana hoya ka mabatowa, ka mebala le peterone tsa tsona. Ka kakaretso Bushbuck e rata ho dula murung o lefifi. Di kaphela hohle lewatle hoya tsullung ya thaba, murung wa pula hoya di hlekekeng.

Diphoofolo tse jang tse ding

Di bushbuck di kotsing haholo diphoofolong tse kang nkwe, tau, lengau le phiri ha dile lebelong, empa tse tona di lwana ka sebete mme ebang e lwantshwa ekaba kotsi haholo sereng. Le ha ditshwene di rata ho ja tse nyane, empa Bushbuch e ntse tswela pele ho ikamahanya ka nako tse ding, hore e nne e phute ditholwana tse ntseng di diwa ke ditshwene.

Dipapalo tsa bohlokwa

Lebitso la Selatine: Tragelaphus Scriptus
Boima ba tse tshehadi: 30-36 kg
Boima ba tse tona: 40-77 kg
Palo ya bana: 1
Kgolo thobalanong: Kgwedi tse 11-14
Boima ba tlhaho: 4 kg
Taelo: Artiodactyla
Lelapa: Bovidae
Lenaka: 40 cm
Tswalo: E tswala ha nngwe selemong ka mora nyalano ya dikgwedi tse 6.