Bushbuck
Imbabala

© Roger de la Harpe

Ligama

Imbabala

Kutiveta Kwato

Letimphondvo tayo letikhaliphile tenta imbabala ibe silwane lesiyingoti nasilemele. Imbabala silwane lesisondzelene dvutane ne Kudu kanye ne Nyala. Imbabala lendvuna iyabukeka, ineboya lobusamphunga longakatopeli, nelibala lemhlophe lelimacashata ngasetimbanjeni kanye nemakawosi lamhlophe. Ngebudze ingemakhulu lasikhombisa emashumi ngema mm ngase mahlombe ayo, bese iba ne mass lengemashumilasihlanu nakune ngema kg’s.
Timbabala letinsikati tona tincanyana bese timbabala letinsikati letindzala tinelibala lelikhanyakhanyako kunalelo lalendvuna, ngebunengi bemacashata lamhlophe nemigca. Kokubili lokudvuna nalokusikati kunetindzawana letimhlophe noma emacabhacabha endzaweni lefanako yemitimba yato, njengasetindlebeni, tilevu, umisila, imilente kanye nentsamo, kantsi futsi nasentsanyeni kunelibala lelimhlophe. Kuletimbabala letindvuna lelibala libonakala kakhulu nativeta limuva lato futsi natigegeletelana, tihamba ngelilayini. Lenendlela letivela ngayo kwenta kubekhona kulwa lokungadzingeki ngetulu kwaloko, kwenta letindvuna lesetikhulile tingakhoni kugoba kahle.

Kudla Kwato

Timbabala titingela kakhulu, kepha ngemahlandla lamaningi tidla tjani. Tidla kudla lokukhetsekile, kepha ngetikhatsi letimatima tidla noma yini lekhona kuze titophila.

Kwentiwa

Ngekumitsa sikhatsi lesitinyanga letisitfupha kuya kuletisikhombisa setinyanga letinye letinsikati tiyakhona kwakha kabili ngemnyaka. Lokutala kuvama kwenteka ngetikhatsi temvula etigodzini letomile,kepha etindzaweni letigcwele imvula akukho kahle kutala lokwentekako. Emuva kwekutala lomake uhlobisa litfole bese nakacedza udla le placenta.
Lelitfole alikwati kuhamba namake walo ekuhambeni kwelilanga lize libe netinyanga letine budzala futsi lomake kufuna ashiye lelitfole lifihleke kahle. Uma lomake ayokupha litfole kudla uze adle bulongo balo kwentela kususa lihala lelingasala lize libonwe tilwane letitingelako. Timbabala letinsikati tifika esigabeni sato sekukhula nasetinetinyanga letimashumi nakune. Njengobe nje letindvuna tifika esigabeni sato sekukhula natinemashumi nakunye etinyanga kepha atikwati kumitsisa tingakafiki eminyakeni lemitsatfu.

Kutiphatsa Kwato

Ivama kubanemandla ngetikhatsi tasekuseni nencenye yakusihlwa, Timbabala tiyaluka kakhulu etindzaweni lapho tibona kutsi tiyaphazanyiswa khona ikakhulu ngetikhatsi tasemini. Uma ticwayiswa, nguleyo yenta ngendlela lehlukile. Ngaletinye tikhatsi tilala phansi emhlabatsini tipatalale, noma tivele tibaleke, tente umsindvo welihhashi.
Natichamukelwe nomakanjani endzaweni levulekile, ngalesinye sikhatsi tiyema noma tihambe kancane tiyotfola indzawo yekubhaca. Imbabala iyahambahamba ebusuku, kepha iphindze ibenemandla ekuhambeni kwelilanga. Ihhafu yelilanga layo ilichuba imile phindze idla. Ngetikhatsi tekuhlwa Imababala ihambela ngasetindzaweni tayo tekudllela lelapho ivela ngakhona ngetikhatsi tasentsatsakusa. Imbabala nayo ngulenye lete indzawo lecondzene nayo futsi yinyamatane ye Afrika lehlangana nesilisa noma sifazane levikela noma nguyiphi indzawo yemakhaya ato. Naloku imbabala inemakhaya lamancane langahle awelele nalawo aletinye timbabala, titilwane letitsandza kuhlala todvwa kanye netesifazane ticolele kuhlanganyela nebantfwababo kwesikhashana. Timbabala letindvuna tize tiphume endleleni yato ngekutsi atifuni kubonana naletinye tato.

Indzawo Yekuhlala

Timbabala ticolela kuhlala emahlatsini lamnyamana ngaphansi kwetintsaba noma ngasemifuleni. Lena nyamatane ihlale itfolakala dvutane nendzawo lenemanti.

Lapho Titfolakala Khona

Leti timbabala letinemahloni tisakateke endzaweni ye sub – Saharan ye Afrika. E East Afrika itfolakala etindzaweni letinengi, noma tiyindlala etindzaweni letivulekile. Timbabala tinetindlela letinengi letihlukile etikhumbeni tato nangendlela letentangayo tintfo. Nangekwati, kutsi timbabala letihlala emahlatsini laphansi kakhulu tinesikhumba lesitopele. Tingahlala nomakuphi lakunelwandle kuya ekuveleni kwetintsaba, kusuka emahlatsini lasendzaweni lenemvula kuya Ehlanzeni lelinetihlahlana.

Tilwane Letitingela Letinye

Timbabala titingelwa kakhulu Tingwe, emaBhubesi, emaHyenas kanye neCheetah uma abaleka, kepha uma ifuna imbabala lendvuna iyalwa ngekutitsemba lefutsi uma ihlaselwa ibayingoti kakhulu. Noma ngalesinye sikhatsi timfene tidla timbabala letincane, timbabala tiyachubeka titihlanganise nato , titfole titselo letiwile nekudla lokuwiswe timfene natibuya kuyofuna kudla.

Luhla Lolutsetfwe

Latin Name: Tragelaphus Scripts
Sisindvo (Wesifazane): Emashumi lamatsatfu – Emashumi lamatsatfu nesitfupha sema kg
Sisindvo (Male): Emashumi lamane – Emashumi lasikhombisa nesikhombisa sema kg
Sikhatsi Sekukhulelwa: Tinyanga letisitfupha
Inombolo yalabancane: Imvu yinye
Sikhatsi sekukhula kwato: Lishumi nakunye – Lishumi nakune setinyanga
Sisindvo sekutalwa: Ngema kg lamane
Order: Artiodactyla
Umndeni: Bovidae
Timphondvo): Emashumi lamane ema cm
Kwentiwa/Kwakhiwa: Linye lelincane lelitalwa noma ngangusiphi sikhatsi ekuhambeni kwemnyaka emva kwekumitsa tinyanga letisitfupha.
Spoor Description: Mane kuya kulasihlanu ema cm ngebudze. Ihlobile futsi yincane kune Mphala