Wild Dagga
Insangu Yesiganga

© Roger de la Harpe

Ligama

Insangu Yesiganga noma Umsila welibhubesi

Ligama Lelathini

Leonotis leonurus

Inchazelo

Lensangu Yesiganga tihlahla letimfisha letigcagcene, letinemahlanga lamane lamadze latikwele ngendlela leyengcelako. Lamacembe angamabili, angabancama noma abebanti aphindze abenemanyeva; avame kubanetiboya. Letimbali tibambene ndzawonye, ngebhola yegaluva lehlabako – linani lenhloko livule lelihlanga lelisekele timbale letisandingilizi letiluphuti; tehlukene ngetindlela letimbili noma ngemlomo, umlomo wangetulu lonesigcoko lovala letinhlwayi, kanye nemlomo lomncane losentasi.
Tinyoni telilanga tivama kudla lokunongotelako kwaletimbali. Sikhatsi sekuphuma kwetimbali letincane tensangu yesiganga kungesikhatsi selihlobo nangesikhatsi selikwindla. Ngaphandle kwaleligama laso lelatiwako lelitsi Insangu Yesiganga, lamacembe ayo akasetjentiswa njengalamelele insangu mbamba kepha ayabhenywa kukhulula kugula lokutsite.

Indzawo

Insangu Yesiganga ihluma etindzaweni letinetiganga nemanyeva bese la Ningizimu Afrika ingatfolwa esifundzeni saseLimpopo nase Kruger National Park.

Umbhalo Lohlanganisiwe

Lesitjalo sinako kwatiwa ngetindlela taso temutsi kanye nemacembu aso lahlukene lasetjentiselwa tindlela/tidzingo letehlukene, kusukela ekulapheni buhlungu nebuhlungu bemukhuhlane. Kukhona tindzawo kulesitjalo letatiwa kutsi tisita esifeni sashukela lesisesigabeni sesibili, sifo sekuwa, kulapha imitsambo kanye nekucumbelana.