Wild Dagga
Isangu yomango

© Roger de la Harpe

Igama

Isangu yomango nofana umsila weBhubezi (Wild Dagga or Lion Tail).

Igama lesi-Latin

Leonotis leonurus

Ihlathululo

Isimilwesi isangu yomango (Wild Dagga) mhlobo wesimilo esimatsikana eside ukuyaphezulu, sineziqu ezimahlangothi amane nalinganako lapho aphambana khona. Amakaraso akhamba ngamabili, angaba matsikana nofana anabe begodu anameva ahlabako; avame ukuba namaboyana. Amathuthumbo wona athwalwa sidlhogoriyana esinameva nesinesilinganiso sobukhulu obulingana ne-golf begodu isidlhogoriyanesi siphakame besaba sesiphethweni sesiqu saso esisekela amathuthumbo wombala o-orentji kanye nanesakhiwo setjhubhu; anjalo nje ahlukene ngencenye eembili, kunencenye engehla embese amatlhurhelo kanye nencenye engaphasi.
Iinyoni zelanga ama-sunbirds zivamise ukudla lokho akumumethoko nekutholalakala emathuthumbeni okubizwa nge-nectar. Litlhurha ehlobo kanye nangesirhuthwana. Nangaphandle kwegamalawo elijayelekileko elithi-Wild Dagga (isangu yomango), nokho amakarawo akasetjenziselwa ukujamiselela lawo wesangu yamambala, kodwana abhenyelwa ukulapha amalwelwe athileko.

Indawalo yemvelo

Umhlobo lo wesimilo umila eendaweni ezibizwa ngama-savannah areas kanye nalapho kwene khona begodu eSewula Afrika ungatholakala esiFundeni se-Limpopo kanye nesiciwini i-Kruger National Park.

Ibuthelelolwazi ngomangwawo

Isimilwesi sinawo amatshwayo wokulapho aziwako begodu iintjhaba ezihlukahlukeneko ziwusebenzisela iinzathu ezihlukahlukeneko, ukusuka ekulapheni iinhlungu neenhlabi ukuya ekulapheni amakhaza kanye nomgomani. Kunezinye zezinto ezitholakala esimilwenesi ezaziwa ngokusiza emhlobeni wobulwelwe obubizwa nge-Type 2 Diabetes, Epilepsy, Hemorrhoids kanye ne-constipation.