Wild Dagga
Lebake la Lešoka

© Roger de la Harpe

Leina

Lebake la Lešoka goba Mosela wa Tau

Leina la seLatini

Leonotis leonurus

Tlhalošo

Lebake la Lešoka ke lešokošokwane le phatlaletšego ka botelele, dithito tša khutlo nne tšeo di putlago ka mahlakanong a tsela. Mahlare a dipara, a ka ba a masesane goba a sephara gomme a na le meetlwa; gantšhi di na le mariri. Matšoba a swere ke dihlogo tša go ba le meetlwa tša go lekana le kgwele ya kolofo tše di godimo ga thito tša go thekga matšoba a go ba segwere a mmala wa namune; di arotšwe ka dikarolo tše pedi goba dipounama, pounama ya go apapra katiba yeo e tšwetšego di distamene, le pounama ye nnyane ya ka fase.
Dinwabolopi ka tlwaelo di ja manopi a matšoba. Nako ya go thunya ya Lebake la Lešoka ke nakong ya selemo le lehlabula. Ntle le leina la go tlawelega la Lebake la Lešoka, mahlare ga a šomišwe bjalo ka Lebake la nnete, eupša a tsubjwa ka go thibela malwetse a rilego.

Mafelo a bodulo

Lebake la Lešoka le gola ka mafelong a bjang a bophara le a kitlanego ka Aforika Borwa e ka hwetšwa ka Profenseng ya Limpopo le Phakeng ya Bosetšhaba ya Kruger.

Dintlha tša naga

Semela se se tšebjwa ka go ba le bokgoni bja go alafa dihlopha tša merafe ya go fapana di e šomiša ka mabaka a go fapafapana, go tšwa go kalafo ya mahloko le dihlabi go alafa mokhohlane le mpshikela. Go na le dintlo go semela tšeo di tsebjago go thuša go ya ka mohuta wa 2 wa bolwetši bja swikiri, bolwetse bja go wa, bja madi le go bipela.