Vredefort leyindingilizi Indishi

© David Fleminger

Eminyakeni Lemibili Yetigidzi Tetinkulungwane

Ngaseminyakeni lemibili Yetigidzi Tetinkhulungwane endvulo, imeteorite lecishe ibe linani le Table Mountain itsintsa umhlaba dvute nalapho lidolobha le Vredefort limakhona namuhla, enorthern Free State. Lomphumela we Nkhulungwane we Mt wekuchuma kwelitje lokungaba ngemashumi lasikhombisa ekm3. kushiya icrater lengaba ngema km lamakhulu lamatsatfu nemashumi lasiphohlongo nge diameter. Loku, nomakunjalo, kunakokonkhe, kepha kushabalele, kushiya idome nelitje le granathikhi lelakhiwa kubuyisana kwe crust yemhlaba. Leti tintsashana tetindingilizi, emkhatsini kwe Vredefort ne Parys, kwakha Indzawo yeBuntfu beMhlaba.