Umcabango waMandela

© Eric Miller

Lomsebenti uyacala kwenteka mhlaba wonkhe

Koffi Annan wachaza sicuku sebantfu lesahlanganiswa nguNelson Mandela eJozi nga2007, kutsi bazame kuta nesichazululo setinkinga lababhekana nato. Kuleso sicuku bekunamengameli wakadzeni waseMelika Jimmy Carter, mengameli wakadzeni waseIrish Mary Robinson, Muhammad Yunus, Li Zhaoxing phindze naAnnan kanye nemfati waNelson Mandela Graca Machel, umphatsi kutemfundvo.

Annan watsi njengebantfu labadzala kufanele sishiyelane imibono. Lomsebenti lona uyacala kwentiwa, incwadzi lephetse buhlakani, nelwati lelinyenti kanye nepolitiki lemadvodza nebafati lelindlula ku inkhulungwane kulwa netinkhinga letinyenti talana emhlabeni. Loku kwasungulwa ngu Nelson Mandela kanye naDesmond Tutu phindze na Graca Machel.

Bakhuluma ngemalungelo ebantfu

Nelson Mandela nguye lonenhloko lelikhuni, ungumuntfu loneliso letintfo letiphatsekako futsi letingamoshi imali, Mandela wamemetela kutsi imali itobuya kuphi yalomsebenti.

Watsi batfole bantfu labatobasita ngemali njengabo Richard Branson naPeter Gabriel. Wakhuluma ngalabanye bacasi njengabo Ray Chambers naMichael Chambers; Bridgeway Foundation; Pam Omidyar wase Humanity United; Amy Robbins; Shashi Ruia wase billionaire Indian Essar Group; Dick Tarlow; kanye ne United Nations Foundation.

Lelitsimba litohlangana kabili ngemunyaka. Mongameli wakadzeni waseIrish Mary Robinson waveta kutsi umsebenti wabo socalile njengoba kufanele balwele emalungelo ebantfu. Labadzala babona kutsi iUniversal Declaration of Human Rights itobe yenta iminyaka lelishumi nesitfupha, kufuna bente loku kube yindlela yabo yekuphila.

Lena ngumbono lonemandla futsi lotjengisa budvodza. Kepha sitobona kutsi lelitsimba liyakhona yini kufeza loko lelitibekele kona. Kepha asingabati kutsi kutowenta umehluko emphakatsini, kusale kukhunjulwa njalo njengaleminye imisebenti yaNelson Mandela.

Translated by Thandokuhle Motha