Bohlale Bja Mandela

© Eric Miller

Projeke Ke Ya Mathomo Mo Lefaseng

Kofi Annan o laodiša sehlopha se se golo seo se kgobokeditšego ke Nelson Mandela mo Johannesburg ka ngwaga wa 2007, go re a kgona go hloma ‘statesmens' ya bagolo e bitšwago think tank, gore ba leke go hwetša ditharollo tša mathata a tshwenyago lefase.

Gare ga bona go be go na le batho ba maemo, bao ba tumilego, bjalo ka mopresidente wa pele, wa United States, Jimmy Carter, mopresidente wa pele wa Irish President Mary Robinson, philanthropist and economist Muhammad Yunus, Tona ya pele ya Šele Li Zhaoxing, le yena Annan gape le mosadi wa Nelson Mandela, Graca Machel, bjalo ka moetapele wa thuto le maphelo a bana.

Annan a re, ‘Bjalo ka baetapele re na le pono e bose yeo e swanetšego gore e abelwe gomme re dumela gore re na le kgapeletšo ya go abelane.

Ye ke projeke ya mathomo mo lefaseng, padi ye kgahlišago ya go tliša bohlale, kwešišo, boitemogelo, bokgoni ba go sepediša setšhaba le bohlale bja dipolotiki bjo bo tšwago banning le basading ge ba hlakane ba dira palomoka ya bophelo e fetago mengwaga ye 1 000 go kgotlelela mathata a boima a lefase. Projeke e ile ya tšweletša ke Nelson Mandela a hlakane le Archbishop Desmond Tutu le Graca Machel.

Thomo Ya Ditokelo Tša Batho

Nelson Mandela, ke monna wa tirišo, o thata e bile o na le leihlo le le bose ge go tla mo ditšheleteng le go godiša ga projeke. Mandela o ile a tsebiša gore thekgo ya enterprise ya Global Elders ye e tlo tšwa kae.

O rile bagolo bat lo lefa ke sehlopha sa batšweletši, le Richard Branson le Peter Gabriel tla be ba le gona fa. Gomme o ile a boledišana le batšweletši ba bangwe: philanthropists Ray Chambers le Michael Chambers; Bridgeway Foundation; Pam Omidyar wa Humanity United; Amy Robbins; Shashi Ruia wa billionaire Indian Essar Group; Dick Tarlow; le United Nations Foundation. Sehlopha se tlo kopana ga tee mo ngwageng.

Mopresidente wa pele wa Irish, Mary Robinson o laetše gore mošomo o thomile ka bothata bo tee bjo bo tlo tharollago ke ditekolo tša batho. Bagolo ba ile laetša gore Universal Declaration of Human Rights e tlo swara letšatši la matswalo la masometshelela ka ngwaga wa 2008 gomme b aka kgona go dira pego, ‘sengwalwa sa go phela’.

Ye ke projeke e makatšago e bile kgopolo ya yona e bogale kudu. Ka hlago, e tlo bowa gore e tla tšwediša dipakane tša sehlopha. E fela ga gona pelaelo gore e tla dira thulano le phetego e bose mo lefaseng gomme e tla ba segopolo se se telele mo bogolong bja Nelson Mandela.

Translated by Lebogang Sewela