Isiqhema Sabomakekere sakaMandela’s (Think Tank)

© Eric Miller

Yiphrojekthi Yokuthoma Emhlabeni

U-Kofi Annan wahlathulula isiqhema esihlukileko esibuthelelwe nguNelson Mandela eJwanasbhege ngomnyaka we-2007, asihlanganisela ukubumba isiqjema samadoda wenarha amadala i-think tank, asihlanganisela ukulinga ukuthola iinsombululo zeminye yemiraro engalawuleki.

Hlangana nabo bekunabantu abaqakathekileko abafana noMongameli walokha we-United States uMongameli u-Jimmy Carter, uMongameli walokha we-Irish u-Mary Robison, i-philantropist nosomnotho u-Muhammad Yunus, u-Ngqongqotjhe we-Chinese Foreign u-Li Zhaoxing, u-Annan ngokwakhe kanye nomkaMandela, u-Graca Machel, omdosi phambili kwezefundo nokutlhogonyelwa kwabentwana.

U-Annan wayibeka ngalendlela ikulumakhe “njengesiqhema sabadala, nange ngingayibeka njalo, sinemibono ekhethekileko ekufanele siyabelane, begodu sikholwelwa bonyana sinesibopho sokuyabelana.” Iphrojekti le ngeyokuthoma emhlabeni, eliletha ukuhlakanipha, ukuzwisisana, ikghono lokuphatha ilizwe, nekghono labafazi namadoda, iminyaka yeempilo zabo nayihlangeneko ingadlula iminyaka eyi-1 000, yokubambelelela eminye imiraro ebudisi khulu emhlabeni.

Iphrojekti le yahlonywa ngokomthetho nguNelson Mandela, no-Archibishop Desmond Tutu kanye no-Graca Machel.

Kusetjenzwe Ngamalungelo Wobuntu

Njengombana uNelson Mandela bekahlala ayindoda enekani, nebegade ihlale ibeke ilihlo layo ekutheni amaphrojekti wayo angafeleli kodwana aragele phambili nokobanyana angenise imali, wamemezela bonyana ukusekelwa ngokweemali kwamarhwebo wakhe akhethekileko we-Global elders kuzokubuyaphi.

Wathi iphrojekti yabadala le, izokusekelwa ngeemali siqhema sabasunguli abazijameleko, ekubalwa hlangana nabo u-Richard Branson, no-Peter Gabriel, wakhuluma nangabanye abanikeli beemali ekubalwa kibo u-Ray Chambers no-Michael Chambers, i-Bridgeway Foundation, u-Pam Omidyar we-Humanity United, u-Ammy Robbins, Shashi Ruia we-Billioner Indian Essar Group, u-Dick Tarlow kanye ne-United Nations Foundation. Isiqhemesi sizokuhlangana kabili ngomnyaka.

UMongameli walokha we-Irish u-Mary Robinson waraga wathi, umsebenzi waso sebele uthomile, begodu indaba yokuthoma ezokurarululwa yindaba yamalungelo wabuntu. Isiqhemesi samalunga wabadala sitjheje bonyana i-Universal Declaration of Human Rights izokuhlanganisa iminyaka ema-60 sabunjwa ngonyaka we-2008.

Ijimeli kungelikarisa kwamambala begodu lithathe isibindi ukulitlama, kodwana kuzakubonakala khona bonyana, ibhudango leli abatlami balo abazibekele lona lizokuphumelela namkha awa. Kodwana akunakungazithembi bonyana lizokuletha amatjhuguluko amakhulu emhlabeni, begodu lizokuhlala lisikhumbuzo ebantwini ngezinye zezinto ezihle ezenziwa nguNelson Mandela.

Translated by Johannes Nkosinathi