Trumpetfish
Imfishi yelicilongo

© Johan Boshoff

Ligama lemndeni lelatiwako

Trumpetfish (Imfishi yelicilongo)

Ligama lelinye lelatiwako

Flutemouth

Ligama lesayensi

Aulostomidae

Linani

Ingangelimitha linye, silinganiso simashumi lasihlanu nesihlanu ngemasentimitha.

Kutiveta

Yindze, incama, icindzetelekile kancane. Yindze, imphumulo imise kwelishubhu netinyama letimfisha ekugcineni. Umlomo lomncane ngaphambili kwemphumulo. Luphiko lwasemsileni luyindingilizi nematsambo lamancane ato. Timphiko tangemuva nasetibunu tidvute nemsila. Timtfubi ngelibala kepha tijika tibensundvu nemigca/emalayini nalitingela.

Satiso setinfo

Umndeni we Aulostomidae ufaka luhlobo lunye nemacembu etilwane lamatsatfu. Ngalesinye sikhatsi tiphazamiseka ne Cornetfish, lencane futsi isiliva. Ibonwa itingela ematjeni ibhekise inhloko phansi. Ngalesinye sikhatsi isebentisa babhukushi ngekutfola tinyamatane tato. Timunya tinyamatane ngekuvula imilomo yato ngekushesha. Tisakateke emantini lavulekile emifula/elwandle.

Kudla kwato

Tidla timfishi letincane letingatsi timfishi tematje.

Kusakata

Tivela ngetinhlobo tonkhe tekushisa/tekubandza naselwandle lolusendzaweni leshisako mhlaba wonkhe.