Trumpetfish

© Johan Boshoff

Igama lomndenazo elijayelekileko

Trumpetfish

Elinye igama ebizwa ngalo

Flutemouth

Igama lesayensi

Aulostomidae

Ubukhulu

Ingakhula beyibe yimitha eyodwa, ubuncani bazo ziba masenthimitha amatjhumi amahlanu nahlanu.

Ikambiso Yokufanisa

Inomzimba omude wamahlangothi apatalele kancani. Inepumulo ede eyakheke njengetjhubhu kanye nezitho ezibonakala njengeendevu ukuyela esiphethweni sayo. Inomlonyana omncani ngaphambidlana kwepumulo.
Inelungu elimsila ethaya ngalo elirondo kanye nalawo wemathunjini amancani. Kuthi langemhlana kanye nelencenyeni engaphasi abeseduze khudlwana nomsila. Inombala osarulana kodwana ikghona ukuwutjhugulula ube ngozotho kanye nemida nayizumako.

Ilwazi Elivamileko

Umndeni wama-Aulostomidae wakhiwe mkhakhawo owodwa kanye nemihlobazo emithathu. Kesinye isikhathi ihlangahlanganiswa nebizwa nge-Cornetfish, nekungencani kanye nenombala osiliva. Zinokubonakala zizuma hlangana neemilo ziqalise iinhloko phasi.
Kesinye isikhathi zisebenzisa abantu abatjuzako njengamaqhingazo wokuzibambela ukudla. Zimunyela ngemlonye iinlwanyana eziphila ngokuzidla ngokukhulu ukurhaba. Zimhlobo obekelela amaqanda ngaphakathi komhlobo welwandle elivulekileko (Pelagic spawners).

Ukudla Kwazo

Ziphila ngokudla iimfesana ezincani ezinokubuthana hlangana neemilo zemanzini.

Ukusabalala Kwazo

Zitholakala kiwo woke amalwandle womhlaba wobujamo bezinga elifuthumeleko kanye nelipholileko.