Tivakashi ePhakhi Yesive lese Mapungubwe

Kufakwa kwe Mapungubwe

©David Fleminger
I Phakhi yeSive yase Mapungubwe utfola tinkhulungwane tetivakash ngelilanga (kufaka ekhatsi tikolwa letiningi letihamba ngemacembu) futsi naletinombolo tiyakhula sonkhe sikhatsi. Kwengetalapho, tivakashi letimaphesenthi lamashumi lasitfupha bantfu labamnyama, lokumako lokuhlukile emkhatsini wetintfo lesitibonako kulokwengamako kwenombolo yebantfu labamhlophe balamanye emaphakhi esive.

Lomehluko kungabakutsi iMapungubwe nguyona phakhi yekucala yesive lekhweshile leyanikwa sikhatsi eAfrika; yinye legubha sikhatsi semlandvo lowake wangavunywa noma wacitfwa. Lalamanye emaphakhi, ngalenye indlela avama kubonwa njengentfo lechubekisako ngesimo selubandlululo futsi ete emasiko alendzawo. Lokufakwa kwe Mapungubwe kuyintfo le iphakhi yase San ifuna kuyigcizelela kuletinye tindzawo tayo letinakekela umhlaba netindzawo tato.

Kepha kungetulu kwepolitiki. iMapungubwe itiveta kutsi iyatiwa noba yindzawo lenhle yekuyivakashela. Lokubonisa akukavami futsi kuyakhanya. Lamakhempu ekuphumulela khona asekugcineni. Phindze lephakhi itfwele tindzawo letintsatfu letimcoka letinema archaeologic eMapungubwe Hill, K2 kanye ne Schroda.

Simeleni?

©Roger de la Harpe
Le phakhi isinika indzawo yekulala lephakeme (lencono kakhulu kune Kruger) futsi netintfo letinemali kanye nalokukhangako.

Lomboniso kulephakhi awukajwayeleki futsi unemimangaliso.

Ngetulu kwe millenia, lokwake kwaba yindzawo lenkhulu levulekile kwadliwa kwentela kucala indzawo yekunciphisa tigodzi nemagcuma.

Emnceleni we Limpopo, lolokwasala kwalendzawo kunika indlela kumuncwa lophumela emfuleni lovulekile.

Lamalayini wawo ahambela kusuka kumakhilomitha lamakhulu lamatsatfu kuya kumakhulu lasikhombisa nemashumi lasiphohlongo ngetulu kwelwandle.

Letintsaba letalahlwa kanye ne koppies yesigodzi, kufana ne Mapungubwe, takhiwa ngesikhatsi sigadla se Clarens.

Sanstone sicala kusindza ngetulukwema aeons, kwaze kwaba ngulapho inombolo yetinhlanyelo letitimele tashiywa.

Lesihloko selitje lelibovu (lelichazwa njenge'tintsatjana letincane ehlandzeni') tihlanganiswe netjani lobumtfubi etigodzini kwentela kunika letivakashi libala lelikhanyako.

Translated by Phindile Malotana