Tifo te Metabolic Etinkhomeni Telibisi

© Dr Jan du Preez

Tifo te metabolic atitselelani tijwayele kubangelwa kungadli kudla lokunemsoco. Ijwayele kwenteka ngesikhatsi sekutala, kepha tifo letinyenti te metabolic tingavikelwa ngekutsi uphe tinkhomo kudla lokukahle lokunemsoco.

Timphawu Temkhuhlane Etinkhomeni Telibisi

©Dr Jan du Preez
Umkhuhlane elibisini ujwayele kwenteka inkhomo nayitala noma emuva kwemalanga lamatsatfu kuya kulamane, etinkhomeni letikhicita kakhulu. Futsi kujwayelekile etinkhomeni letatiwa njenge Jersey. Umkhuhlane welibisi ubangelwa kuncipha engatini ye calcium (Ca) ngena yekukhicita kwelibisi. Ngesikhatsi lesomile, tinkhomo telibisi tine calcium lephansi. Nayitala noma emuva kwekutala, sidzingo se calcium siyakhuphuka ngenca yekukhicita kwelibisi. Uma kudla kushoda nge calcium, iCalcium iphuma ematsambeni. Uma loku kukuncane, Hypocalcemia (umkhuhlane welibisi) uyenteka. Uphindze ubitwe nge downer cow syndrome, lokwenta tinkhomo tilale phansi.
Tintsatfu tigaba temkhuhlane welibisi:
Kwekucala, tinkhomo letiphatsekile tibonisa timphawu te Hypersensitivity, kutfuka, kuluma kwetindlebe nekulala phansi.
Kwesibili, tinkhomo tilala phansi ngenye indlela, nenhloko ibe seceleni.
Kwesitsatfu, letinkhomo tilala phansi ngendlela le Lateral, ingatjengisi kuphendvula ku stimuli, ingahambi, lokungabangela kutsi igcine ifile.
Kusheshe uyilaphe kufaka ekhatsi umjovo we Intravenous Ca. tindlela tekuvikela tentelwa kutsi yinkhomo tidle endzaweni leyomile.

Kucumba Etinkhomeni Telibisi

Kucumba kubangelwa kungena kwemoya lomunyenti ku rumen yetinkhomo. Ngekujwayela lona moya belched. Kucumba kwenteka nangabe inkhomo idle ema legumes kakhulu, njenge lover kanye ne lucerne nakutfwasa lihlobo. Tinkhomo letilambile letidla tihlahla letincane nako kuyingoti. Ekuseni nakunematolo etjanini, emalanga lanemoya nako kungabangela lesifo.
Kucumba kungavikeleka ngekudlisa iHay noma Silage tinkhomo tingakaphumi kuya emadlelweni. Lokunye longakwenta, tinkhomo kufanele tidlangane nekudla kwasemadlelweni sikhatsi lesincane, kungaba lihora linye noma lamabili kuphela.
Uma tinkhomo ticumbile futsi tingakaphatseki kahle, umoya kufanele ukhiswe usebentisa iTrocar (inyalitsi lengakajwayeleki lenetidzawo letitsatfu) noma lenye inyalitsi leyetelwe lomsebenti. Lendzawo yekuhlaba iseceleni, indzawo lengangesandla lesivulekile emuva kwetimbambo tekugcina. Dokotela wetilwane kufanele avale lesilondza afake nemutsi lovikela kutsi siphole kahle lesilondza.

iAcidosis

iAcidosis ibangelwa tinkhomo natidla kudla lokune active fibre lencane (roughage) futsi ifermentable carbohydrates lesetulu njengembila, wheat noma barley.
Lizinga le acidity ku rumen fluid iyashiyana ngesikhatsi semahora langu 24. iAcidosis yenteka uma lizinga le acidity lisetulu, PH lesukela ngephansi kwa 5.5. loku kwenteka nangabe lokudla kune fermentable carbonhydrates lokushoda active fibre, roughage. Ngenca yaloku, rumination (chewing the cud) iyehla, lokutowenta kutsi kwehle intfo yendalo ku rumen. Nakwenteka loku rumination iyenteka ematseni nawagwinywa yinkhomo.
Kuvikela iAcidosis, nciphisa kudla lokudliwako ufake ema fibre particles ekudleni. iFibre lendze ekudleni yenta kube ne rumination ekudleni. Kufaka ekhatsi kudla lokune butter njenge sodium bicarbonate (baking soda) ekudleni nangabe kudla kuhlanganisiwe, kungaphindze kwehlise iAcidity ku rumen.

Translated by Thandokuhle Motha