Amalwelwe Wokugaya Ukudla Ngemathunjini weeNkomo Zabisi

© Dr Jan du Preez
Amalwelwe wokugaya kokudla ngeemathunjini akathelelani begogu avamise ukuba mphumela wokungadli kuhle. Avamise ukwenzeka khulu ngeskhathi sokobana ikomo esikazi ithole ikonyana, kodwana amalwelwe amanengi wokugaya ukudla angakhandelwa ngokobana iinkomo ziphiwe kuhle ukudla.

Amatjhwayo we-Milk Fever eeNkomeni Zebisi

©Dr Jan du Preez
I-Milk fever yenzeka lokha ikomo esikazi ithola ikonyana nanyana ngemva kwamalanga amathathu ukuya kwamane ngemva kokuthola ikonyani, eenkomeni ezikhiqiza khulu. Sjayelekile eenkomeni zomhlobo we-jersey kunakwezinye iinkomo. I-milk fever yenziwa kuncipha kwe-calcium egazini ileveli yayo ngebanga lomkhiqizo webisi.
Ngeskhathi lapha ikomo ingamunyisi khona, iinkomo zibatlhoga izinga eliphasi le-calcium nazingakabi nekonyani Ngemva kokuthola ikonyani iznga le-calcium eziyitlhogako iyakhuphuka ngebanga lomkhiqizo webisi. Nange ukudla ezikudlako kune-calcium ephasi, amathambo akhupha i-calcium. Lokha lokho kwenzeka kabuthaka, ziba nobulwelwe obubizwa bona yi-hypocalcemia (milk fever). Bubizwa gogu ngokobana yi-downer cow syndrome ngombana imisipha yeenkomo ibabuthakathaka ekwenza bona zibhambalale phasi.
Kuneegaba ezintathu ze-milk fever:
Kokuthoma, iinkomo ezibambekileko zitjengisa amatjhwayo, wokuzwela msinya, ukuthukwa, ukusikinyisa iindlebe kanye nokubhambalala.
Kwesibili, ikomo ilala phasi ibeke ihlokwayo ehlangothini.
Kwesithathu, ikomo ilala phasi ingasikinyeki lokha nayithintwako, ibe Inga iyathile ekurholela ekutheni ife.

Ukulatjhwa msinya kobulwelwe be milk fever kubalwa ukusetjenziswa kwenjekutjheni ye-Ca. Indlela zokubukhandela zenzelwe ukusetjenziswa ekomeni engamunyisiko.

Bloat/Ukuqurhelana eeNkombeni Zebisi

Bloat ukuqurhelana/- kubangelwa kuzala komoya emathunjini wekomo. Ukuvamise bona umoya lo u. Ukuqurhelana kwenzeka lokha ikomo idle amadlelo we-legume afana ne-clover kanye ne-lucerne twasahlobo. Iinkomo ezilambileko ezidla amadlelo amancani nazo zisengozini. Lokha nazidla amadlelo ekuseni asese nombethe, kanye nalokha kunomoya.


Bloat /ukuqurhelana kungakhandelwa ngokupha iinkomo ihoyi kanye ne-silage ngaphambi kokobana ziye emadlelweni. Nanyana, iinkomo kufanele zithole amadlelo msinya, isibonelo ngemva kwe-iri linye nanyana mabili kwaphela. Ukuthontisela iinkomo ngemva kokuzisenga ngesibulali magciwani emlonyeni kusetjenziswa ku- pasture-based systems e-New-Zealand. Nakungasinjalo, kufanele kufakwe i-roughage ekudleni.

Lokha iinkomo ziqurhelene begodu zigandeleleke ngokomkhumbulo, umoya kufanele ukhitjhwe ngokusebenzisa i- trocar (injekutjheni enamahlangothi amathathu ekhethekileko) nanyana injekutjheni ye-milk fever. Ihlangothi lokuhlaba lengesinceleni, ubude obungaba sisandla embanjeni zokugcina kanye nebanga elilinganako ngaphasi ekugcineni kwembambo ezifitjhani. Udorhodere weenlwane kufanele avale ukusikeka, asinikele nanyana ama-antibliotic ukukhandelaa ukuragela phambili komraro.

I-Acidosis

I- Acidosis ibangelwa kulokha iinkomo zidla ukudla ekunezinga eliphasi lemithiya (ama-roughage) kanye nama-carbonhydrates afana nesphila, ikoroyi kanye ne-barley.
Ileveli ye-asidi ekurumeni iyadluladlulana ngama-iri ayi-24. I-yenzeka lokha ileveli ye-acid aphezulu, ileveli ye-pH ingaphasi kwe-5.5 Lokhu kwenzeka lokha ukudla ezikudlako kuneleveli ephezulu yama-carbohydrates abilako (kuma-concentrates) kanye nokungabi khona kwemithiya emajadu kuma-roughage. Ngebangeli ukwetjisa kuyancipha, ekurholela ekutheni ukuthamba kwemvelo kwe-phosphorus kuphele.

Ukukhandela i-acidosis, kwenza bona ukudla ama-concentrates kunciphe kanye nokufaja imithiya emide ekudleni. Imithiya emide ekudleni igcugcuzela ukugaya kokudla ngemva kokudla. Ukufaka i- sodium bicarbonate (baking soda) ekudleni lokha nazidle ama-concentrates amanengi, lokhu kungaphungula I asidi eku-rumen.

Translated by Lizzy Shongwe