Tamboti

© Roger de la Harpe

Ligama

Tamboti (Spirostachys africana)

Inchazelo

Siwa emacembe futsi sisemkhatsini ngebudze, leligcolo liyahwaya futsi limnyama. Lokumantsa lokulibisi kungenta kucansula esikhumbeni nasemehlweni. Kwengeta kuloko, akusetjentiswa ngengekuphekeni ngoba kwenta sinongo lesingasiso ekudleni. Letihlahla tichazwa linani lekukhula-lekuvikeleka ekusetjentisweni bantu kakhulu.
Ema kudu ayasidla, kepha batingeli bayacaphela uma bagcokisa umtimba wesilwane lesifile eveni lelise Tamboti ngekutsi bangavumeli lencenye lesesiswini imoshe letindzawo letikahle. Lesigogo senhlitiyo sinsundvu lotopele lonemibalabala lemilayini lowakha imibhalo lemihle.
Ibambekile kahle futsi igobene, ngalesinye sikhatsi nekukhula lokubonakalako.
Sigodvo lesicinile, libala lelikhanyako futsi lelinemandla, lelichubekako, kanye neliphunga lelinongotelako kunalelo le sigodvo setincabule. Leliliphunga lelimnandzi litsatsa sikhatsi lesidze emva kwekujujwa kwalesigodvo. Incenye yekuhlobisa kwendlu leyakhiwe ngaso inganuka endlini sikhatsi lesidze.

Timbali

Timbale te Tamboti ngenyanga yeNyoni kanye nelinani lenhlanyelo yema pea ikhula ngetindlela letintsatfu kulesigogo sawo lesiwako, umasesikhulile ngenyanga yelweti, ikhokhe licembe ngephansi. Uma uma ngasesihlahleni lesincane se Tamboti ngelilanga lelishisako ngenyanga yeLweti ungahle uve kukhwashata kulamacembe utsi nawubuka usondzele dvute ubona kucwabita kulesigogo ngenca yetindumbu letizubazubako ngekhatsi.
Tsatsa incenye yaleto letizubako utibeke epuledeni elangeni lelishisako bese lokuzuba kubakakhulu. Vula yinye ngekubono utobese utfola sibungu lesincane le umtimba waso ugobene lokubese kwenta lelibhonjisi kutsi lizube. Lesisibungu seluvivane lelimphunga lelincane le Emporia melanobasis lehlala kulendumbu umaseluhlata.

Kusetjentiswa

Isetjentiswa kakhulu ekubateni, kwekuhlobisa kwasendlini, etintfweni nasekufuneni kwati noma kubona. Ngenca yendlela yaso lekalekile, nasekuhlubukeni kwalesihlahla, sigodvo lesingatfolakali ngakoke silungiselwe tintfo letinhle letincane kanye netintfo tasendlini letisetulu.

Lapho titfolakala khona

Le Tamboti itfolwa etigodzini letiphansi eNingizimu Afrika nase Swaziland.

Umbhalo Lohlanganisiwe

Letintfo letingakajwayeleki letitfolwa etintfweni letilimatako tesigodvo seTamboti lesingcolisa kudla lokuphekwa emlilweni wasemakhempini. Iphoyizini ikhokwa nguleligcolo lelingaphansi lalesihlahla futsi loku kusetjentiswa njenge phoyizini yemfishi kanye nephoyizini yemcibisholo.