Tamboti

© Roger de la Harpe

Igama

Tamboti [Spirostachys africana]

Ihlathululo

Mhlobo womuthi otjhugulula amakari qobe mnyaka begodu mkhulu ngesilinganiso esiphakathi, amaqolwawo amarhwarhwa begodu anzima ngombala. Amanzanawo alibisi abanga ukuvuvuka nokuhlohlona kwesikhumba kanye nemehlweni. Kunjalo nje akasetjenziswa njengencenye yokupheka ngombana ona inambitho lokudla.
Imihlobo le ikhula kamnandi lapho ivikeleke khona ekusetjenzisweni babantu ngobunengi. Amabhalabhala ayawudla, kodwana abazumi bayelela khulu nabambesa ingcuba eendaweni lapho kwande umhlobo lo we-Tamboti, ngokuthi bangawuvumeli bonyana wone ukudla abakutholileko. Ingaphakathi lesigodo linombala ozotho kanye nemida emide emnyama ehlobisa amatshwayo.
Sinemida kanye namabala, kesinye isikhathi abamakhula ngokubonakala khudlwana. Unesigodo esiqinileko, esirhanyazelako kanye nomnuko omnandi, onamandla nokarisako ukudlula lowo womhlobo obizwa nge-sandalwood. Umnuko omnandi lo ukghona ukuhlala isikhathi eside ngemva kobana isigodo siquntiwe. Ifinitjhara eyenziwe ngesiquntu sawo ingenza ilawu linuke njengawo isikhathi eside.

Amathuthumbo

Umuthi lo we-Tamboti utlhurha ngenyanga kaKhukhulamungu begodu imbewawo elingana nama-peas ikhula beyibe nencenye yesiphetho esineempenda ezintathu zamapilisi, avame ukuwela emakarini aphasi lokha nasele akhule ngokwaneleko ngenyanga kaSinyikhaba.
Nange umuntu angajama ngaphasi kwesigodo somuthi lo ngenyanga kaSinyikhaba nakutjhisako emini, angezwa itjhada hlangana namakari ahlangeneko begodu nange aqalisisa kuhle eduze angabona ukusikinyeka hlangana, ngebanga lokweqayeka kwembewu. Nange ungabutha imbewu eyeqako leyo uyifake ngaphakathi kwesitja uyibeke elangeni elitjhisa khudlwana, izokuthoma yeqe.
Nange ungavula eyodwa ngokukhulu ukuyelela ungathola isibungwana nekungiso esilawula ukweqa kwembewu le. Lesi sibungwana esincani somhlobo omlotha obizwa nge-Month Emporia melanobasis nekungiso esidla imbewu le nayisesehlaza.

Umsebenzawo

Usetjenziselwa khulu ukwenza amadondolo,ifinitjhara yakanokutjho, izipho kanye nezinto zokuhlobisa. Ngebanga lokutlhayela kwazo kanye nokuba mumuthi ohlulekako, kusigodo esiyindlala khulu begodu sifunelwa ukwenza ifinitjhara ephuma phambili kanye nama-article amancani athandekako.

Lapho itholakala khona

Umuthi lo utholakala eendaweni eziphasi zeSewula Afrika kanye ne-Swaziland.

Ibuthelelolwazi ngomangwawo

Isehlakalo esingakajayeleki esitholakela ekonakaleni kwawo ekunomthelela onobungozi wesimogo sesigodo somuthi lo i-Tamboti esona ukudla okutjhiswe mlilo wekampa. Amanzana ayitjhefu atholakala amumetheke ngaphasi kwamaqolo womuthi begodu asetjenziswa njengetjhefu yokubamba iimfesi kanye netjhufu efakwa ehlokweni yesungulu lokuzuma.