Soldierfish
Imfishiyelisotja

© Johan Boshoff

Ligama lemndeni lelatiwako

Imfishiyelisotja (Soldierfish)

Ligama lesayensi

Myripristinae

Linani

Ingangemasentimitha lasihlanu, silinganiso silishumi nesiphohlong ngemasentimitha.

Kutiveta

Ipatalele/bhelekece, inemtimba losandingilizi lonesigogo lesihwayako lesinemabala lamabili. Inetincenye letihlukanako letishonako emsileni. Inemehlo lamakhulu kanye nemphumulo lengakaciji/lekhaliphile. Ivama kubabovu ngelibala netindzawo letikhanyako noma emacashata lamnyama.

Satiso setintfo

Umndeni lomncane we Myripristinae ufaka tinhlobo letisiphohlongo kanye nemacembu etilwane letimashumi lasiphohlongo nakune. Umndeni we Squirrelfish. Titfolwa ngetulu kwematje ngesikhatsi sekuhamba kwelilanga noma tibhace emihomeni nangephansi kwemisele/emawa. Titingela kakhulu ebusuku. Titsandza tindzawo letinemagagazi lanemandla. Tisakateke emantini lavulekile emifuleni/elwandle.

Kudla kwato

Tidla tinkhala letihamba ngetulu kwemanti kanye nemashrimps.

Kusakateka

Tivela ngetinhlobo tonkhe tekushisa/tekubandza naselwandle lolusetindzaweni letishisako mhlaba wonkhe.

Tilwane letatiwako

Blotcheye soldierfish - Myripristis murdjan
Finspot/Pale soldierfish (imfishiyelisotja lehhwabile) - Myripristis melanosticta
Yellowfin soldierfish (imfishiyelisotja leneliphiko lelimtfubi) - Myripristis chryseres