Soldierfish

© Johan Boshoff

Igama lomndenazo elijayelekileko

Soldierfish

Igama lesayensi

Myripristinae

Ubukhulu

Ingakhula beyibe masenthimitha amatjhumi amahlanu, ubuncani bazo ziba masenthimitha alitjhumi nobunane.

Ikambiso Yokufanisa

Inomzimba opataleleko, owakheke njengeqanda onamaphetjhana amabili wemibala akha isikhumba sayo amarhwarhwa. Inomsila owakheke njengeforogo ebanzi. Inamehlo amakhulu kanye nepumulo ebukhali. Ivamise ukuba nombala obovu kanye neencenye ezikhanyako nofana ezinamacatjhazana amnyama.

Ilwazi Elivamileko

Umndeni omncani wama-Myripristinae wakhiwa mikhakhawo ebunane kanye nemihlobazo ematjhumi abunane nane. Zimndeni owodwa nama-Squirrelfish. Zinokutholakala hlangana neemilo zemanzini emini nofana zizifihle ngaphasi kwamphadlhuka nofana amarholorholo. Zizuma khulu ebusuku. Zizwana neendawo ezinamanzi akhamba ngamandla. Zimhlobo obekelela amaqanda ngaphakathi komhlobo welwandle elivulekileko (Pelagic spawners).

Ukudla Kwazo

Ziphila ngokudla iinkala ezitholakala phasi esithomeni samanzi kanye nama-shrimps.

Ukusabalala Kwazo

Zitholakala kiwo woke amalwandle womhlaba wobujamo bezinga elifuthumeleko kanye nelipholileko.

Imihlobazo ejayelekileko

Blotcheye soldierfish - Myripristis murdjan
Finspot /Pale soldierfish - Myripristis melanosticta
Yellowfin soldierfish - Myripristis chryseres