Sitfwatfwa ne Nhlanyelo

© Louise Brodie
Etindzaweni tekulimela lapho khona sitfwatfwa singalimata inhlanyelo, kunakekelwa kkahle kwetitjalo sikhatsi singakala kulinyatwa sitfwatfwa ngesikhatsi sekuhluma kwenhlanyelo.
Kala kulahleka kwenhlanyelo, ngenca yekuvela kwesitfwatfwa samuva, ngekulima inhlanyelo leyiyincelencele ngemuva kwengoti yesitfwatfwa seyengcile. Loku ngeke sonkhe sikhatsi kukhone noma kubeyintfo lekhona yakho, njengoba ungashiywa ngemanani lakahle lefika ngekutsi ube wekucala kulemakethe ngenhlanyelo yakho.
Kulahlekelwa yinhlanyelo, ngenca yesitfwatfwa lesisheshe sefika, kungakalwa ngekulima ngesikhatsi seluhlobo emkhatsini noma ngesikhatsi sesibili. Kuhluma kungacedzelwa ngaphambi kwekucala kwesitfwatfwa.
Kuyakhonakala kuletsa lokuvunile kwakho kubesesikhatsini phambili ngekutsi ukhokhe titjalo letincane kutsi tigadvwe, njenga kumathaneli lamancane, kuya ekupheleni kwesikhatsi sesitfwatfwa. Ngesikhatsi ingoti yesitfwatfwa seyengcile noma iphelile, leti titjalo letincane tiyahlanyelwa phindze ensimini.
Balimi besikali-lesincane eSifundzeni sase Eastern Cape balima ummbila ngetitjalo letincane, kwentela kutfola imimbila leluhlata ekucaleni.

Indlela Yekuvikela Inhlanyelo kuSitfwatfwa

©Zeynel Cebeci
Tinsimu-Letikumathanela
‘Emathanela’ lamancane angakhiwa ngekusebentisa emapulasitiki lancama ekuvala kwentela kube tindlu letincane letiluhlata. Loku kuvala kumele kusekele letitjalo letincane phindze kucindzeteleke phansi ngemhlabatsi kwentela kukuvikela kutsi kungaphephuki.
Njengetimo telitulu letingaphansi kwepulasitiki kungashisa kakhulu, tikhala letingenisa umoya tingadzingeka. Susa lokwekuvala ngesikhatsi sasemini uma kudzingeka.
Yiba nesiciniseko kutsi ususa noma yini lokuncane lokumapulasitiki lokusele ngemuva kwekuvuna njengoba loku kungabanga ingoti etilwaneni letidlako kulendzawo.
Tindluletiluhlata ne mathaneli
Etindzaweni letinesitfwatfwa – lesisetulu, kukhicitwa kwetibhidvo kwenteka endlinileluhlata noma emathaneleni. Nomakunjalo, loku kungadula phindze kudzinge kunakekeleka kahle, kepha kukhokha lokuphakeme kungakwenta.
Tintfo letinhle letinkhulu tekukhicitwa kwetibhidvo endlinileluhlata titfolwa natentiwe dvute nemakethe lenkhulu (emadolobheni lamancane) noma ekutsengiseni ekuhambiseni (dvutane nendzawo yesikhumulo setindiza). Sibonelo lesihle sibonakala dvute nase Krugersdorp. Lenandluleluhlata yekulima endzaweni idvute kakhulu nase Goli nase Sikhumulweni seTindiza Lesikhulu iO.R Tambo.
Emasimini etitselo nasemasimini emivini
Ngemnyaka wa 1950 oyili lomdzala wemoto bowushiswa kumadramu emasimini elihhabhula neli pear eKoue Bokkeyeld, indzawo lenetintsaba lese Western Cape, ebusuku ngesikhatsi kulimata kwesitfwatfwa kwakugadziwe. Loku kushisa lobekuhlaselwe kanye nentfutfu lebeyivala kepha yabanga umonakalo futsi yayingasiyo leyilungele lendzawo.
Ngemnyaka wa 1960 kwekunisela lokuchamuka ngetulu kwacalwa ngulabo bebasebenta ngekushisa-kwavula kwekushwila ngesikhatsi lesimo semoya sehla sibangaphansi kwesimo lebesibekiwe sekucwayisa.
Nyalo, kwekunisela lokuchamukela ngetulu sekufakwe indlela yekunisela ngelitfonsi esikhundleni sako nekunisela emhlabatsini-ngekwekunisela-ngekulingana ngako kwekunisela kwangetulu akusasetjentiswa kutsi kukale sitfwatfwa.
eEsigodzini sase Napa eCalifornia, kwekushisisa kwagesi nekwekukhokha umoya lokukhulu kuphuphutsa umoya loshisako ngetulu kwemivini kwentela kukala sitfwatfwa.

Translated by Phindile Malotana