Sauvignon Blanc

© Glenneis Kriel

Inchazelo

iSauvignon blanc ikhokha emawayini lamhlophe lanekunambitsa lokuhlukile lokuluhlata lokutesigodvo. Leligama lisho ‘’lokumhlophe lokushubile’’ ngesiFrench bese inhlobo kutsenjwa kutsi situkulwane semndeni we Traminer. Nguyinye yenhlobo lehlanyelwa kakhulu emhlabeni.

Lapho Avela Khona

Ihlanyelwe eFrance kusuka ngemnyaka welishumi nesiphohlongo yase yatiwa ngekusetjentiswa kwayo kumawayini kusuka ku Bordeaux kanye ne Loire Valley.

Emagama/Emabito Lamanye

Yatiwa ngekutsi yi Feigentraube eJalimane, Muskat Silvaner e Austria, iFume’ Blanc lese United States, Sauvignon lese Cyprus, iPortugal, Ithali, iCzech Republic, Slovakia kanye ne Slovania kanye ne Sauvignon Gros lese Romania.

Kukhicitwa eNingizimu Afrika

Akukajwayeleki uma iSauvignon blanc ingena eNingizimu Afrika, kepha yona yahlanyelwa eGroot Constantia ngekuphela kwemnyaka wa 1880. Lelizinga leliphansi ngekuhlanyela lakhokha emavini lamanengi lakancutfwa ngemnyaka wa 1940. Lenhlobo yatfolwa kwatiwa ngemnyaka wa 1970, kwatsi nakufika indlela yekuvikela emagciwane kusuka Kuluhlolo Lwebalimi eNietvoorbij. Namuhla, nguyinye yaletisihlanu tinhlobo letahlanyelwa laveni.

Tindzawo/ Tigodzi Tekukhicita

Emavini akhula abesemkhatsini emhlabatsini losendzaweni lepholile. Ikhokhwa kutotonkhe tindzawo letikhicita iwayini tala Ningizimu Afrika, neStellenbosch lebalelwa njengalenkhulu endzaweni ngekukhicita, ilandzelwa yi Robertson, iSwartland kanye ne Worcester. Nguyona nhlobo ihlanyelwa kakhulu eCape South Coast.

Kukhula

Lenhlobo iyakhutsata ekukhuluni lokucinile, nelinani lekukhokha imfica kuya eshumini nakutsatfu emasimu.

Kuvutfwa

Emagilebisi kusuka ekucaleni kwesikhatsi lesisekhatsi, emkhatsini wenyanga yeNdlovana.

Emagungumence

Emagungumence anelibala leliluhlatana samtfubi, asemkhatsini kuya enanini lelincane kanye nekuma lokusandingilizi. Lesikhumba sona sincama siphindze silula, ibe inyama inemantana nekuvela lokuhlukile lokusatjani.

Emacembe

Emacembe aluhlata lomnyama, asemkhatsini kuya kulamancane ngelinani, ayindingilizi futsi ahluke kasihlanu.

Tilokatane Nemagciwane

Lenhlobo isemkhatsini kuya phansi ngemuhlwa kanye nemuhlwa loyimphuphu. Silula ku botrytis, ikakhulu emhlabatsini lovutsiwe, njengesitfungo bese siyahlangana. Silula ngekubulala sitfwatfwa phindze sidzinge indzawo lepholile yatotonkhe letinhlobo ngesikhatsi sikhula.

Kusetjentiswa

Incumbi yalamawayini eSauvignon blanc akanaso sigodvo. Kuhlanganiswa ne Se’millon kuvama kubayinjwayelo. iBotrytis letselelwe ne Sauvignon blanc isetjentiswa ekukhicitweni emawayini aNoble Harvest longasekho.

Kuvelela

Le Suavignon blanc lekhicitwe ngephansi kwendzawo leshisa kancane ivame kukhokha iwayini lenambitsa titsetlo letimtfubi, kube tindzawo letipholile tikhokha emawayini lanetipayisi letiningi futsi letite tigodvo, njengetjani, emakhiwa laluhlata kanye netihlahla letigcwele emacembe.

Translated by Phindile Malotana