Sauvignon Blanc

© Glenneis Kriel

Ihlathululo

I-Sauvignon blanc ikhiqiza umhlobo wewayini emhlophe enokuhlaza satjani kanye nenenambitho le-herbaceous. Igama layo lihlathulula ubumhlophe bomango (“wild white”) ngesi-French begodu umhlobo lo kukholelwa bonyana udabuka kilowo womndeni awaziwa nge-ancient Traminer. Ngomunye wemihlobo etjalwe ngobubanzi khulu umhlaba zombelele.

Indabuko/Imvelaphi

Begade utjalwa enarheni ye-France ukusuka ngesikhathi se-18th Century begodu wagcina sele uhlonitjhwa ngomsebenzawo ukusuka e-Bordeaux kanye ne-Loire Valley.

Amanye Amagamawo

Enarheni ye-Germany waziwa njenge-Feigentraube, e-Australia waziwe nge-Muskat Silvaner, United States waziwe nge-Fumé Blanc, Cyprus, Portugal, Italy, Czech Republic, Slovakia and Slovania waziwa nge-Sauvignon, kuthi e-Romania waziwe nge-Sauvignon Gros.

Ukukhiqizwa eSewula Afrika

Kusengakabi ukuqinisekiswa bonyana i-Sauvignon blanc yangeniswa nini enarheni yeSewula Afrika, kodwana kuyaziwa bonyana yatjalwa e-Groot Constantia ngabo 1880s. Ukungatjalwa ngendlela esezingeni elifaneleko lomhlobo lo kubangele bonyana imithi eminengi igcine sele iruthulwa ngabo-1940s.
Umhlobo lo uzuza idumo ngeminyaka yabo-1970s, lapho iinsetjenziswa ezinganalo igcikwana zatholakala ukusuka ku-Agricultural Research Centre e-Nietvoorbij. Namhlanjesi, kungomunye wemihlobo emihlanu etjalwe khulu enarheni le.

Umkhiqizo Weemphande

Imithi le ithela khulu eendaweni zehlabathi esendaweni yobujamo obupholileko. Ukhiqizwa kizo zoke iindawo zeemFunda ezikhiqiza iwayini eSewula Afrika, kuthi i-Stellenbosch kwaba ngiyo ebenomkhiqizo wenani eliphezulu ngaphasi kweendawezi, yona ilandelwa yi-Robertson, Swartland kanye ne-Worcester. Mhlobo otjalwa khulu e-Cape South Coast.

Ukukhula Nokuthela

Umhlobo lo ukhulu ngokuphakathi ukuyeka ekukhuleni okukhulu, kanti-ke unesilinganiso somkhiqizo obalelwa ukusuka ku-9 t/ha to 13 t/ha.

Ukuvuthwa

Amaderibe avuthwa ukusuka phakathi esikhathini sonyaka, phakathi kwenyanga kaMhlolanja.

Umomori

Umomori angaba nombala ohlaza satjani okuvangeke ngosarulana, unobukhulu besilinganiso esiphakathi nesincani begodu unesakhiwo seqanda esifitjhani. Amakelo amatsikana begodu athambile, kuthi ilingaphakathi lawo lande ngejuzi kanye nomnambitho wotjani.

Amakari

Amakari anombala ohlaza satjani okumnyama, ubukhulu besilinganiso esiphakathi begodu arondo.

Iintjhabalalisi Namalwelwe

Umhlobo lo uvamile ukutshwenywa kutjhwaba kwangaphambi kwesikhathi kanye nokuba yipuphu. Uyakghona ukuvilekela ukubola okubizwa i-botrytis, khulukhulu nawusehlabathini enothileko, njengombana uyazibuthelela kuthi ngemva kwesikhatjhana uqine khudlwana. Uzivikela ekungwini begodu udinga indawo yobujamo bezulu obupholileko yoke imihlobalo ngesikhathi sokuvuthwa.

Ukusetjenziswa Kwawo

Inengi le-Sauvignon blanc alinazo iingodo nofana azihlonyelelwa iingodo. Ukuvangwa ne- Sémillon kufumene idumo khulu. Nokho leyo esahlelwe kubola okubizwa nge-botrytis ivamise ukusetjenziselwa ukukhiqiza iwayini ebizwa nge-Noble Late Harvest wines.

Umnambitho

I-Sauvignon blanc ekhiqizwe endaweni yobujamo obufuthumeleko ijayeleke ngokukhiqiza iwayini yenambitho lesithelo se-tropical kanye nesisarulana, kuthi lowo weendaweni ezipholileko ukhiqize iwayini ezwakala inesithako se-spicy kanye ne-herbaceous, efana notjani, amafeyi ahlaza satjani kanye ne-asparagus.

Translated by Johannes Nkosinathi