Sauvignon Blanc

© Glenneis Kriel

Tlhalošo

Sauvignon blanc e tšwaletša dibeine tše šweu tša go ba le phapantšho ye tala le mohlodi goba monkgo wa senoko. Leina le ra gore “bošweu bja naga” (wild white) ka se French gomme mohuta wa gona o tsebega o le ngwana wa lapa la Traminer la kgale. Mohuta wo o bjetšwe ka bontši lefaseng kamoka.

Tlholego

Mohuta wo o godile kudu nageng ya France go thoma ka ngwagakgolo wa 18, e be e tuma ka lebaka la go šomiša dibeine tša yona go tšwa Bordeaux le Loire Valley.

Maina a Mangwe

E tsebega e le Feigentraube kua Germany, Muskat Silvaner kua Austria, Fumé Blanc kua United States, Sauvignon kua Cyprus, Portugal, Italy, Czech Republic, Slovakia le Slovania le Sauvignon Gros kua Romania.

Tšweletšo mo Afrika Borwa

Go na le pelaelo gore Sauvignon blanc e tsene neng mo Afrika Borwa, e fela e be e le plgoreanted kua Groot Constantia ka mengwaga ya 1880s. Khwalithi ye mpe ya ditlabakelo tša go bjala di dirile gore dirapa tše ntši di tometšwe ka mengwaga wa 1940s. Mohuta wo o hweditše tumo ka ngwaga wa 1970s, ge ditlabakelo tšeo di senago virase di ba gona mo (Agricultural Research Centre) kua Nietvoorbij. Lehono, mohuta wo o bjetšwe gagolo mo nageng.

Selete sa Tšweletšo

Dirapa di tšwelela pele gabotse mo mobung wa bogolo bja ka magareng le boemo bja boso bjo fodilego. E tšweletše dileteng tša dineine kamoka mo Afrika Borwa, South Africa gomme Stellenbosch ke lona lefelo le legolo la tšweletšo e be go latela lefelo la Robertson, Swartland le Worcester. Mohuta wo o bjetšwe gagolo kua Cape South Coast.

Go Gola

Mohuta o gola ka nako e lekanetšego ka tšweletšo ya palogare ya go lekana 9 t/ha to 13 t/ha.

Go Butswa

Merara e butswa go thoma ka magareng a sehla ka magareng a kgwedi ya Febereware.

Dithetlwa

Dithetlwa di na le mmala o motala wa go hlakane le mmala wa serolane gomme di na le bogolo ba ka magareng le sebopego sa oval e nnyane. Letlalo ke le le sese e bile le boleta, mola nama ya gona e na le tondi ka tatso ya bjang.

Matlakala

Matlakala a na le mmala o mo tala gomme a na le bogolo ba ka magareng le mathoko a matlhano.

Dikhukhwane le Malwetši

Mohuta wo o bokoa nyana go mafofa a diblalo a bolete le a go oma. O dira botse nyana go botrytis, gagolo mobung o mogolo, ka ge dingata di a tia. Gape, mohuto wo o a senyega ge go na le sethokgwa, e nyaka themperetšha e fodilego ka nako ya go gola.

Šomišo

Sauvignon blanc tše ntši di unwooded. Motswako wa Sémillon o thoma go tuma. Botrytis-infected Sauvignon blanc e twatše go tšweletša dibeine tša (Noble Late Harvest).

Tatso

Sauvignon blanc yeo e tweletšego tlase ga boemo bja boso bjo borutho e tšweletša beine ya mohlodi goba monkgo wa molatšatši le dienywa tše serolane, mola boemo bja boso ba go fola bo tšweletša di beine tša go baba, tša go ba le phapantšho ya dinoko tša go swana le bjang, asparagus le mago a matala.

Translated by Lebogang Sewela