Remoras

© Johan Boshoff

Ligama lemndeni lelatiwako

Remoras

Ligama lelinye lelatiwako

Suckerfish, Sharksucker, Gapu (Imfishi ledonsako, Shaka lodonsako, Gapu)

Ligama lesayensi

Echeneidae

Linani

Ingangemasentimitha lamashumi layimfica, silinganiso singemashumi lamane emasentimitha.

Kutiveta

Tinemtimba loncama loyindingilizi. Inhloko ipatalele kuya etulu. Luphiko lwekucala luchazwa yidisk ledonsako nebunengi bemapulede. umhlatsi wangaphansi uyagcama/uyavela kwengca loyo wangetulu. Ivame kuba mnyama lonamhlophe noma mtfubi lomalayini laya eceleni.

Satiso setintfo

Umdneni we Echeneidae ufaka tinhlobo letine kanye nemacembu etilwane letisiphohlongo. Kudonsa/kubopha kuyakhuphuka kuboshaka, kuma rays, kumafudvu, kutimfishi letinematsambo, imikhoma kanye netinhlengetfwa. Tisebentisa lokudonsa/kumunya kubambisa.
Ngalesinye sikhatsi titfolwa tibambeke emikhumbini noma kubahlambi. Kubonakala ngatsi tibhukusha tibheke phansi ngenca/ngendzaba yekuma kwenhloko yato. Tiklina/tihlobisa emagciwane kanye nencenye yemtimba lehlala kulomunye umtimba. Tisakateke emantini lavulekile elwandle/emifuleni.

Kudla kwato

Tidla lokulahliwe/emangcoliso alebetikhona endzaweni. Letinye tilwane tidla emangcoliso alebetikhona kuleyondzawo.

Kusakata

Tivela ngatotonkhe tinhlobo tekushisa/tekubandza nasetindzaweni letinelwandle letishisako mhlabawonkhe.

Tilwane letatiwako

Remora (Remora linnaeus)
Striped remora (Echeneis naucrates)