Remoras

© Johan Boshoff

Igama lomndenazo elijayelekileko

Remoras

Elinye igama ebizwa ngalo

Suckerfish, Sharksucker, Gapu

Igama lesayensi

Echeneidae

Ubungako

Ingakhula beyibe masenthimitha amatjhumi alithoba, ubuncani bazo bumasenthimitha amatjhumi amane.

Ikambiso Yokufanisa

Umzimbayo umatsikana begodu mude. Inehloko epataleleko ebuvundla. Ilungu lokuthoma ethayangalo langemhlana lakheke ngendlela eyenza ibonakale kwanga irondo begodu inobude obubumbuke njengsitja. Incenye yomhlathi wangenzasi yide ukudlula yamgehla. Kanengi ziba nombala omnyama nomhlophe nofana imida evundlako esarulana.

Ilwazi Elivamileko

Umndeni wama-Echeneidae wakhiwe mikhakhawo emine kanye nimihlobazo ebunane. Zivamise ukubambela phezu kwe-sharks, rays, turtles, bony fish, whales kanye nama-dolphins. Zisebenzisa isitho ezimunya ngaso ukubambela. Kesinye isikhathi zinokutholakala zibambele emikhunjini nofana esikepeni nofana ebantwini abatjuzako.
Ibonakala kwanga ithaya iqale phezulu ngebanga lesakhiwo sehlokwayo. Zivamise ukususa iingogwana kanye namagcikwana walapho zibambela khona. Zimhlobo obekelela amaqanda ngaphakathi komhlobo welwandle elivulekileko (Pelagic spawners).

Ukudla Kwazo

Ziphila ngokudla iinsila ezihlubeka phezu kwesilwani ezibambela kiso. Ezinye zazo zidla uthuvi balezo ezibambela kizo.

Ukusabalala Kwazo

Zitholakala kiwo woke amalwandle womhlaba wobujamo bezinga elifuthumeleko kanye nelipholileko.

Imihlobazo ejayelekileko

Remora (Remora linnaeus)
Striped remora (Echeneis naucrates)