Petite Sirah - Durif

Inchazelo

Ligilebisi lelicinile nalelinemandla lelikhokha emawayini labovu lagcwele lakhiwa ngemnyaka nga 1880s ngu Dr Francois Durif lophuma emnceleni weSyrahxPeloursin. Iyatiwa kakhulu eCalifornia, iPetite Sirah iyatfutfukiswa nase Argentina, Brazil, Mexico nase Australia. Kutsiwa nguyona iyincane (‘petite’) intfo nge Durig ngulamagungumence ayo. Ikhokha iwayini lebovu leyomile, lenemimibala letsandzekako.

Lapho Ivela Khona

Ivela esigodzini sase Rhȏne, France

Emagama/Emabito Lamanye

iPetite Sirah iphindze ibitwe kutsi yi Durif (emuva kwemsunguli wayo), lekuligama lelisetjentiswa Yindzawo ye Wayini neLwati la Ningizimu Afrika (SAWIS). iPetite Sirah akukameli iphazamiseke ne Petite Syrah, ngasekugcineni sitjalo lesincane senhlobo yeligilebisi se Syrah.
Langetulu kwemashumi lamatsatfu nesihlanu lamanye emagama eDurif ayaphila emavini lekusho kutsi iDure, Duret, Plant Durif kanye ne Pinot de Romas (France) ayatsetjentiswa.
iDurif ayikahlobani ne Petite Sirah yase California njengoba yakhiwa/yacalwa ngema DNA emigca yetandla nga 1997.

Kukhicitwa eNingizimu Afrika

Kungaba ngemahekitha lalikhulu nelishumi nakune (114) eDurif lahlanyelwe la Ningizimu Afrika, acala kusungulwa aVititec nga 2001.

Tindzawo Tekukhicita

Kuhlanyelwa kwekucala kwentsengo kwasungulwa nga 2004 epulazini lase Fairview ePaarl. Incumbi yemahekitha lalikhulu nelishumi nakune eDurif ahlanyelwe eBreedkloof (emashumi lamatsatfu nakune emahekitha-34 ha) bese ePaarl (31 ha- emashumi lamatsatfu nakunye emahekitha) etindzaweni. Tinhlanyelo letinsha temahekitha lamashumi lamabili nakune (24ha) asungulwa nga 2016.

Kukhula/Kuhluma

Emavini ale Petite Sirah acine kahle angaphila kutinhlobonhlobo tesihlabatsi aphindze akhombe kukhula lokunemandla aphindze agegelete 22 kuya ku 24 t/ha. Lomuvini unemkhuba wekucanca ngako kubambisa kuyanconotwa kwentela kugcina titfungo emhlabatsini. Kuhlanyelwa phakatsi kuya etulu.

Kuvutfwa

Emagilebisi avunwa phakatsi kwesikhatsi.

Emacembe

Emacembe asemkhatsini kuya kulamakhulu ngelinani, anemakona lasihlanu.

Emagungumence

iPetite Sirah inemagungumence lamancane, abumbene/ahlangene kahle.

Tilokatane Nemagciwane

Titjalo letinetititfungo letihlangene tingabheka phansi kuze kufike ekuboleni. Emagungumence ayincelencele elangeni. iPetite Sirah iyakhona kubalekela umuhlwa, lokuyenta yatiwe eFrance ngetikhatsi tasendvulo ngabo 18th, noma nje ingasekho kahle eFrance namuhla.

Kusetjentiswa

iDurif isetjentiswa ekwakheni umtimba logcwele wewayini lebovu, yomibili njengayinye noma lehlanganisiwe. Ngekuhlangana, ifaka simo saleyomile kanye nelibala lelihlangahlangene.

Kuvela/Sinongo

Emawayini angaba netitjalo letinengi, letinemsoco naleticinile, lomile kanye nalamnyama.
Leligilebisi latiwa eCalifornia ngalobumsoco balo beliphunga lewayini lelina pepper lomnyama. Isetulu ngesinongo lesimtfubi sansundvu, emawayini ayakhona kukhula abemadze – lishumi kuya kumashumi lamabili ngemnyaka.

Translated by Phindile Malotana