Petite Sirah - Durif

Ihlathululo

Mhlobo wamaderibe abovu anamandla tle nakhiqiza awayini anothileko abovu athuthukiswa ngu- Dorhodera u-Francois Durif ukusuka emvangweni we-SyrahxPeloursin ngonyaka ka-1880s. Adume khulu e-California, injalo nje i-Petite Sirah itjalwa nenarheni ye-Argentina, Brazil, Mexico kanye ne-Australia.
Kuthiwa into encani khulu (‘petite’) nge-Durif mamomori. Akhiqizeka anombala ojiye khudlwana, begodu amumethe ne-esede wona anombala obovu.

Imvelaphi/Indabuko

Ise-Rhône valley, France

Amanye Amagamawo

I-Petite Sirah ibuye ibizwe nge-Durif (nekuligama elisuselwa emsungulini wawo), begodu ligama elisetjenziswa yi-SA Wine Industry Information & Systems (SAWIS). I-Petite Sirah kufanele angahlangahlanganiswa ne-Petite Syrah, kanti-ke i-Petite Syrah inamamomori amancani emhlobeni wamaderibe we-Syrah.
Kunamagama angaphezu kamatjhumi amathathu nahlanu atholakala umhlaba zombelele we-Durif nekukuthi enarheni ye-France kusentjenziswa khulu i-Dure, Duret, Plant Durif and Pinot de Romas. I-Durif nokho ayihlobani nomhlobo we-California i-Petite Sirah njengombana kwahlonywa lihlelo lokuhlola ifuzo i-DNA fingerprinting ngomnyaka ka-1997.

Umkhiqizo weSewula Afrika

Pheze i-114ha ye-Durif yatjalwa eSewula Afrika, wahlonywa kokuthoma e-Vititec ngomnyaka ka-2001.

Umkhiqizo Weemphande

Iintjalo zokuthoma zokuthengiswa zahlonywa ngomnyaka ka-2004 eplasini elibizwa nge-Fairview e-Paarl. Inengi lama-114ha we-Durif atjalwe eendaweni ze-Breedekloof (34ha) kanye ne-Paarl (31ha). Kwathi ngomnyaka ka-2016 kwahlonywa iintjalo zama-24ha.

Ukukhula Nokuthela Kwawo

Iimvini eqinileko ye-Petite Sirah ikghona ukusinda emihlobeni ehlukahlukeneko yehlabathi begodu ibonakala ikhula ngamandla begodu ikhiqize ukusuka ku-22-24t/ha. Nokho isivinwesi sinomugkhwa wokukhakhaba phasi, nje-ke kudingeka bonyana sisekelwe besiphakanyiswe kuhle ukwenzela bonyana singakghwathi phasi ehlabathini. Isimilwesi sinobukhulu obuphakathi ukuya kophezulu okuminyeneko.

Ukuvuthwa Kwawo

Amaderibe avunwa phakathi esikhathini sonyaka.

Amakari

Amakari akhula ngesinganiso esiphakathi sokukhula, abumbeke njenge-pentagonal kanye neencenye zesiphetho ezineempeda ezihlanu.

Amamomori

I-Petite Sirah inamamomori amancani, begodu apakelene endaweni eyodwa.

Iintjhabalalisi kanye Namalwelwe

Ukupakelana kwawokhu kungabanga bonyana agcine sele abola. Amamomori asaba ukutjhiswa khulu lilanga. I-Petite Sirah ikghona ukuzivikela ekutjhwabeni ekubizwa nge-downy mildew begodu lokho kuwenze wathola idumo khulu enarheni ye-France ngeminyaka yabo-18th Century, nanyana namahlanje iyindlala nje e-France.

Umsebenzawo

I-Durif isetjenziselwa khulu ukwenza iwayini ebovu enothileko, ngokuthi ibemivango kanye nenganakavangwa nofana neminye imihlobo. Emivangweni ingezelela isakhiwo se-esede kanye namabala ahlukahlukeneko.

Inambitho

Amawayini la another khulu ngonamandla, ane-esede begodu amnyama. Amaderibe la aziwa e-California ngokunotha kwamawayinawo womnuko omnandi kanye nokungezelela nge-balck pepper. Anothe nge-esede, amawayini la akghona ukukhula khulu –ukusuka eminyakeni elitjhumi ukuya kematjhumi amabili yobudala.

Translated by Johannes Nkosinathi