Nelson Mandela – uMengameli Wetfu Lotsandzekako kusho Raymond Louw

© Eric Miller

Madiba eHembeni le Springbok

Kuyajabulisa ngendlela Mandela atshintje ngayo ngengcondvo yesive kusuka kusitsa semhlaba lesiyinombolo yinye kuya kumuntfu lomkhulu lotsatfwa njenge ʺMengameli Wetfuʺ bantfu labaningi base Ningizimu Afrika, ngisho nalabo labangasekudla seluphiko kulabamhlophe.

Bekungasilula ngoba wagcoka lijezi leSpringbok kumdlalo wemancamu, lokwanika iNingizimu Afrika Indzebe Yemhlaba ekuveleni kwayo kwekucala kulomncintiswano lobowusetulu, noma nje lesento senta Lusito lolukhulu. Indvodza leyatsi ililunga leluphiko lwangasekudla AWB (ku Afrikaner Weerstandbeweging noma Afrikaner Resistance Movement) washayela siteshi semsakato wekukhuluma, Radio 702, ngeMsombuluko lolandzelako watsi kusekela kwa Mengameli ku Mabhokobhoko kwente inshisekelo kuye kutsi ulwile netetsembiso takhe wase uncuma ngalokokusa kutsi uyaphuma.

Kepha bekungasiko nje kuvela kwa Mengameli e Ellis Park ngalelijezi leliluhlata neligolide lebelinenombolo yesitfupha (6) ngasemuva (inombolo ya kaputeni longu Francois Pienaar), kwakungulokushesha kwakhe ngekusekela lelicembu lesive. Abewabitile emaBhokobhoko emahlandla lamaningi kubafisela inhlanhla.

Wabese uyaphuma ngencenye yakhe kubantfu wacela kutsi imifanekiselo yeMabhokobhoko kutsi igcinwe, nanomanje labo labamnyama lebebaphikisa lebebayibona ngentfo lekhomba kunyanyekisa kwelubandlululo bebafuna kutsi ibiyiselwe ngembali ye Protea lenemibala.

Kutsintsa kwa Madiba Lokungumlingo

Lemihlangano leminingi na General we Freedom Front Constand Viljoen ngetinkinga te Volkstaat nato tingetile ngekuma kwakhe abhekane nema Afrikaners (Emabhunu) kanjalo nalona umhlangano nemabhunu lamaningi enyonyane yetekulima nekufuya latokhuluma ngetinkinga tabo.

Noma nje letento tabo betimcoka, abamufaki ngalokuphelele ngesimemetelo sakhe sekujikisa kuma Afrikaners (Emabhunu). Kutsandvwa kwakhe ngiko lokwenta kwabakahle, imphatfo kanye nekutitfoba, kepha nangekutsintsa kwakhe lokunemulingo.

Translated by Phindile Malotana