Luhambo Loluya e Robben Island

Lakucala Khona Luhambo

©Aaron Polikoff
Buhle, nekucondza kwemakona kwendlela lengena emagcekeni ayisilo liphutsa. Kuya emadvaleni laphakeme kanye nendlela lephakeme, leneminyango yetingilazi, kantsi lena indlela yakho lebheke khona eRobben Island icala kanjalo.

Phambi kwakho kune tincwadzi telwati, kugcwele bantfu laba mangalisako, ngokubeketela kwabo, bangaphendvula imibuto lemitsatfu ngoku phindza phindza. Emacembe agcwele, njalo emuva kwema hora lamabili kuya kugoba galo lunye, kutsatsa emahora lamane kufika kulendzawo. Ngase sandleni sakho sangancele kune sitolo, lapho ungatsenga khona sitoko setintfo tase Robben Island.
Emanti lahloliwe anikwa ligama, ema sokisi, tikafu, tindandatfo tetikhiya, tincwadzi, tincwadzi tekukhumbula, emakhalenda, tipunu, tingilazi, tikipa, emacici, tinkomishi, emajazi, emakhadi eposi, emamaginethi kanye nemibhalo ye (Freedom Charter), kuyatfolakala konkhe.
Ungatsenga nesikhiya sase Robben Island, loku kuvumeleke ngoba tiboshwa takudzala betifuna leyo nhlanhla njenge sipho sanga khisimusi. Lesitolo futsi sine tincwadzi kanye nemitsebulo lekhetsekile, kufaka ekhatsi incwadzi yebantfana yokufundza.

Lihhovisi Lema Tsikitsi

©Aaron Polikoff
Lihhovisi lemathikithi lingasekudla. Mawuhlakaniphile ubeke indzawo ungakafiki, lithikithi lakho songafike ulitfole khona. Kuhlale kumatasatasa efasitelweni lema thikithi, manje kuncono kufika ngesikhatsi kugwema tinkinga.
Ungatsenga nethikithi lakho efasitelweni kodva ungacabangi kutsi ungafike utfole konkhe ngsikhatsi. Manje akutfusi kutsi tivakashi tifike titsenge sikhatsi sise sekhona. Ngenyanga yokugcina emnyakeni noma yokucala, batsengi bema tsikitsi baba bancane.
Noma bantfu batijela kutsi emathikithi banga watfola kule sakhiwo, indlela lesuka egedeni yiyo lenesimo sekugcina buhle bemvelo kanye netintfo takhona. Kunetintfo letibalulekile kubhilidi lelingetulu, kanye nemtsebulo longatfolwa ku (Internet). Tivakashi letinga ngeni ngendlela yase gedeni, tingaphutselwa lokuningi, ngako fika sikhatsi sisekhona, utokhona kucitsa sikhatsi sakho uhamba hamba kulendzawo.
Lebhilidi lineti gaba letintsatfu, ekungeneni, lekusemkhatsini, kantsi kunamabona kudze ladla umtsebulo nakhona. Licukeme imitsebulo yemibhalo yetiboshwa letiphuma khonan eRobben Island, kanye namanye emajele.

Emafayela eRobben Island-Mayibuye

©Tracey Derrick
Kusakhiwo lesingenhla, kune ndawo yekugcina emagugu kanye nemi tsebulo. Kune bantfu labaningi lesaba khohlwa, kanye nalabanye emagama abo angazange atiwe bantfu. Tonkhe tincetu letihlanganisa lamagugu, tiphuma khona eRobben Island-i Mayibuye Archive, leya banjelwa esikhungulweni lesikhulu sokufundzela, sase Western Cape.
Kule sakhiwo lesinga phansi, kunetitfombe letinkhulu, teRobben Island kanye netiboshwa, kantsi futsi nenhlangano yabanye be (wooden cabinets). Vula emakhabethe ebaphatsi utotfola tincentu letikusondze tako ecinisweni nemphilo yase Robben Island.
Bozankosi, tincwadzi lebeti bhalwa tiboshwa, tingubo tekulala, titifiketi teku takhela tasemidlalweni yokuti voca voca kanye nokunye lokuphatsekile. Kule sakhiwo sange phansi kunendzawo levulekile, lesebentiselwa imicimbi lebalulekile kanye namihlangano yabasebenti.
Ngatjelwa kutsi lemihlangano ivumeleke kuma cembu labe khona makulwelwa inkhululeko kuphela. Mase ucedzile kubuka buka, uyachubeka uye phansi lapho khona ungafike uvisise kabanti ngemlandvo, ugibele sicu lesitsite. Kusigibela kutsatsa ema minitsi lamashumi lamatsatfu kute sisuke, futsi sihamba ngesikhatsi.

Translated by Thandokuhle Motha