Kunakekela Imphilo Yetingulube

©Glenneis Kriel
Intfo lemcoka ngemphilo yetingulube kutsi usheshe ubone ingulube lefuna kungenwa kugula, uyilaphe kugla kungakandzi kakhulu.
Kute ukwati kwenta njalo, balimi kufuneka bakwati kubona tingulube letiphilile naleto letingekho kakhe. Nati timphawu lokufanele utigadze:

Tilwane letihlala tijabulile

©Glenneis Kriel
Tingulube tilwane letihlala tijabulile. Esikhatsini lesinyenti tihlala tidlala, tihlale naletinye tingulube. Titobonisa imphilo ngabe khona longena endlini yato, ngalesinye sikhatsi nangabe kunemsindvo titophakamisa emehlo lapho kuchamuka khona lomsindvo.
Nangabe tigula, titosuka emhlambini waletinye tingulube, tihambe kancane. Tingaphindze tibalekelwe nguletinye tingulube.

Kuhamba

©Glenneis Kriel
Tingulube kufanele tikhone kuhamba ngaphandle kwentinga.
Tingulube natisuka kuletinye tingulube, tingakhombisi kubanemdlandla, tihamba matima, tivuka kandzima noma tihlala tilele phansi, leti timphawu kutsi khona intfo lengekho kahle.

Tindlebe, emehlo nemakhala

Buso kufanele buhlale buhlobile, kungabi netintfo letiphuma emehlweni. Emehlo langakhatimuli, tindlebe letibheke phansi, loku kungasho kutsi ingulube ayikho kahle. Emakhala kufanele abenembala lochamile.

Boya

bengulube kufanele bumanyatele futsi butjengise imphilo. Tingulube letimnyama naleto letinaleminye imibala tijwayele kuba neboya lobunyenti, kepha tingulube tamanje letineboya lobumhlophe tiba neboya lobuncane, lobulele, lobuphakeme. Nakunemacabhacabha kusho kutsi khona lokungahambi kahle.

Sikhumba

©National Pork Board and the Pork Checkoff, Des Moines, IA, USA
kufanele sihlobe singabi netilondza, emacabhacabha, tibati nalokunye lokunyenti. Ngekusho kwembhalo Pig Site, Recognising disease on the farm, kushintja kwembala kungasho kutsi khona sifo lesingenako, kungaba iAcute bacteria septicaemia, sifo lesiyingoti, acute mastitis, metritis, acute pneumonia naletinye tifo. Etingulubeni letimhlophe, kushintja kwesikhumba sibe bovana kungasho kutsi khona lokungahambi kahle.

Kuphefumula

Ingulube lephilile iphefumula ngendlela lekahle. Indlela ingulube lephefumula ngayo kuya ngemunyaka wayo; ingulube lencane lecedza kutalwa ingaphefumula kayi 50 kuya ku60 ngemzuzu, leseyikhulakhulile ingaphefumula 25 kuya ku40 ngemzuzu bese kutsi lendzala iphefumule 13 kuya ku18 ngemzuzu.

Kushaya kwenhlitiyo

Kushaya kwenhlitiyo kwengulube lephilile lendzala kungaba 65 kuya ku80 ngemzuzu phindze ngephansi kwa180 ngemzuzu etingulubeni letincane.

Kushisa kwemtimba

Kushisa kwemtimba lokukahle kungalinganiselwa ku 38.5 kuya ku 39 Degrees Celsius. Ingulube umtimba wayo loshisa kundlula ku 41 degrees Celsius noma ngephansi kuka 37 degrees Celsius, loko kusho kutsi leyongulube iyagula kakhulu. Kukhona lokungahambi kahle uma ingulube ichachatela.

Kungadli

©Glenneis Kriel
Kukhona lokungahambi kahle uma ingulube ingadli kahle.

Kuchama nekukaka

©Glenneis Kriel
Umchamo kufanele ube butfubi ngembala noma ube ngatsi ngemanti. Umchamo lonembala lomnyama noma longatsi unengati kusho kutsi khona lokungahambi kahle. Ingulube lese iyekele kuchama kusho kutsi igulela kufa. Bulongo bengulube kufanele bucine. Uma ingulube ingakhoni kukaka, noma bulongo bungemanti loko kusho kutsi khona lokungahambi kahle.

Kuphuma kwelibisi

©National Pork Board and the Pork Checkoff, Des Moines, IA, USA
kufanele kube nelibisi lelanele bonkhe bantfwana bengulube, ngalamanye emagama wonkhe umntfwana wengulube kufanele ajabule. Khona lokungahambi kahle ngabe emabele engulube avuvukile, uma ingakhiphi lubisi lelanele noma bantfwana bengulube bayafa.

Kunuka

Kufanele usebentise emakhala akho kuva kutsi khona lokungahambi kahle, njengekutsi umoya awungeni kahle, nekutsi emanti awandluli kahle, kudla lokumoshekile noma tilwane letifile. Lokunuka kabuhlungu kubantfu kusenekwenteka kutsi kunuka kabi nasetingulubeni.

Translated by Thandokuhle Motha