Ukutjheja Zepilo Zemfarigi

©Glenneis Kriel
Okuqakathekileko lokha nawutlhogomela ipilo yemfarigi, kutjheja imiraro kanye namalwelwe ngaphambi kokobana ziphume elawulweni. Ukwenza njao, abafuyi kufanele bahlukanise hlangana kokuziphaka okujayelekileko nalokho okungakajayeleki kanye nemiraro yezepilo. Lapha sithola amanye wamatjhwayo ongawatjheja.

Iinlwanda Ezihlala Zithabile

©Glenneis Kriel
Iimfarigi zinlwane ezihlakaniphileko. Nazingaphasi kobujamo obujayelekileko, ziyadlala, begodu ziziphatha njengezinye iimfarigi. Zitjengisa ikarareko lokha umuntu nakangena lapha zivalelwe khona begodu zirhona ukujika ziqale nganca kwalapha kuvela khona itjhada. Lokha ifarigi nayigulako, ayifuni ukuhlala nezinye iimfarigi, begodu kuba ingazidiniwe. Utlhoga zingafunwa nangezinye iimfarigi.

Ukukhamba

©Glenneis Kriel
Iimfarigi kufanele zifuduswe lula. Iimfarigi ezizisusa kwezinye ezivuka kabuhlungu, ezibhalelwa kusukuma nanyana ezihlala zihlezi phasi, zingakhombisa amatjhwayo wokobana kukhona okungakalungi.

Iindlebe, Amehlo Kanye Nempumulo

Ubuso bazo bufanele buhlwengeke bungabi nezinto eziphuma emehlweni. Amehlo afifiyelako, amehlo awileko nanyana iindlebe eziqale phasi zingatjengisa bona ifarigi ayizizwa kuhle. Ukuphuma izinto empumulweni nanyana amathimila wazo kufanele abe mamanzi angabiTurbid, abenobomvu nanyana igazi.

Uboya

Uboya bazo kufanele buphazime buqaleke bunepilo. Iimfarigi ezinzima ezinga ziphuma umbala kuzimfarigi ezinoboya obudege, lokha iimfarigi zesimanjemanje ezimhlophe azinaboya obunengi. Iinhluthu nanyana uboya obujamileko, obusehla obunamatjatjhazi kuyikomba yokobana kukhona okungakalungi.

Iskhumba

©National Pork Board and the Pork Checkoff, Des Moines, IA, USA
Iinkhumba zazo kufanele zihlwengeke zingabi namanceba, amatjhatjhazi iinlonda nanyana izinto ezinye. Ngokuya kokwendatjana i-Pig Site article 'Recognising disease on the farm', ukubahlaza kwesibhakabhaka esikhunjeni sefarigi ngaphandle kungatjengisa bona ifarigi inengogwana, amabhakutheriya itjhefu, i-acute mastitis, metritis, acute pneumonia kanye namanye amalwelwe. Emfarigini ezineskhumba esimhlophe ukuba bomvu kweskhumba kungatjengisa ubulwelwe.

Zokuphefumula

Ifarigi enepilo iphefumula. Ukuphefumula kwefarigi okujayelekileko kuya ngokobana inobudala obungangani. Ifarigi esandukubelethwa iphefumula amahlandla ayi-50 ukuya ku-60 qobe mzuzu, esandukuyekela ukumunya iphefumula amahlandla ayi-25 ukuya ku-40 qobe mzuzu esele iyidala iphefumula amahlandla ayi-13u kuya ku-18 qobe mzuzu.

Ukubetha Kwehliziyo

Ihliziyo ebetha ngokujayelekileko yefarigi edala ibetha kayi-65 - 80 qobe mzuzu nangaphasi kwe-180 qobe mzuzu emfarigini ezisandukubelethwa.

Ukutjhisa Komzimba

Amazinga womtjhiso ajayelekileko emzimbeni wefarigi ahlangana kwe-38, 5 kanye ne-39 Degrees Celsius. Ifarigi enamazinga womtjhiso angaphezu kwe-41 degrees Celsius nanyana ngaphasi kwe-37 igula kwamanikelela. Kutjho bona kunento engakalungi lokha ifarigi nayiqhaqhazelako.

I-Appetite

©Glenneis Kriel
Kutjho bona kunento engakalungi lokha angifuni ukudla

Amakaka

©Glenneis Kriel
Umhlambuluko wayo kufanele ube sarulana okukhanyako ukuya inga usamanzi. Lokha nawusarulana khulu nanyana unengazi vane kunento engakalungi. Ifarigi esele ingasahlambuluki vane sele igula khulu.
Ubulungwe bayo bufanele buqine bufane nebekomo. Ukuqurhelana, omamanzi nanyana onengazi nanyana amathimidlana awukalungi.

Ukuphuma Kwebisi

©National Pork Board and the Pork Checkoff, Des Moines, IA, USA
Kufanele iputwana elinye nelinye lefarigi libe nebisi elaneleko, ngamanye amezwi, iputwana lefarigi ngalinye kufanele londleke liberondo. Vane kunento engakalungi nange ibele lefarigi livuvukile begodu liqinile, nange ingafuni ukukhiqiza ibisi elaneleko nanyana ibisi nanyana kunamaputwanalo afileko.

Umnuko

Sebenzisa irhono lakho lokunukelela ukuthola umraro, ofana nokungangeni kuhle komoya ngehogweni, iveleli ephezulu yerhasi nanyana ileveli ephasi yobuswe, ukudla esele kubolileko nanyana iinlwane zifileko. Nange into ibhalela umuntu kutjho bona nefarigi izoyibhalela isibonelo umnuko omumbi nanyana ukudla okubolileko.
Funda ngokuzeleko ngomtjhiso kanye nokugandeleleka komkhumbulo okubangwa makhaza.

Translated by Busisiwe Prudance Skhosana