iMapungubwe iseMnceleni weMfula wase Limpopo

Likona Lebabulali Betilwane

©Roger de la Harpe
Lena yimigwaco leminingi lehamba ngasemnceleni wase Limpopo. Wake wasetjentiselwa kusesha lokumatima kuvikela emagede emkhatsini weNingizimu Afrika ne Zimbabwe, futs yintfo lephilako noma leliciniso kulamahlatsi lamabi emphi lenta kukwata lokumatima kumacala womabili alemifula.

Ngaphambi kwaloko, kwakuyindzawo yekwengca lebeyitsandvwa kwentela kubulala tilwane phindze tebiwe eZimbabwe.

Namuhla, tintfo setehlile kants nesimo sangasemfuleni silele. Emabhilidi lamaningi lamadzala emasotja abhidlikela emhlabatsin kancane, kantsi bantfu labadvwebako base Zimbabwe basetigodzini letidvutane bahamba emantini bentela kutfola lokubanjiwe kwalelolanga.

Ligede lelincane kufenisi wasegedeni likunika litfuba lakho kutsi uhambe uye emnceleni wase Limpopo, lapho ungaphakamisela lamadvodza ladvweba timfishi bese utsatsa kulendzawo. Kuhle. Ungabhukushi ngoba ungahle ube silwane semoya lesingekho emtsetfweni eZimbabwe.

Translated by Phindile Malotana