iMapungubwe Ehlangothini Lomlambo i-Limpopo River

Ikhona Labathiyi Babobhejani

©Roger de la Harpe
Kunomtletlana wendlela ogijima ehlangothini lomlambo iLimpopo River. Yakhe yasetjenziselwa ukupatrola umngcele ohlangana neSewula Afrika kanye neZimbabwe, begodu iyithestamende lepi eyenzeka embi emahlangothini womabili womlambo le. Ngaphambi kwalokho, gade kuyindawo ethandwa bathiyi babobhejani egade bayithandela ukudubula abobhejani, ngokungasisemthethweni eZimbabwe.

Namhlanje, izinto sele zithulile begodi nomlambo ulele. Kusele nje imakhiwo embalwa yamajoni esele igirikela phasi ehlabathini, abathiyi beemfesi abambalwa benarha yeZimbabwe bengoga eziseduze bahlala beza emlanjeni lo, bazokuthiya iimfesi.

Isango elincani edaradeni esemgceleni likupha ithuba linye lokuya ekugcineni kweLimpopo, lapha ungakghona ukuphakamisela abathiyi beemfesi emlamnjeni loyo isandla. Muhle, kodwana ungayokududa khona ngombana uzokuba mumuntu ongene ngokungasimthetho eZimbabwe.

Translated by Lizzy Shongwe