Golden Cleome
Igolide le Cleome

Ligama

Igolide le Cleome, iCleome lemtfubi noma Ligundvwane lelimtfubi lelihlebako

Ligama Lelathini

Cleome angustifolia

Inchazelo

Le Cleome Leyigolide noma iCleome Lemtfubi ingulematima, inemagala langumutsi lavulekile nemacembe layinhlanganisela lancama. Letimbali letimtfubi tinesakhiwo lesilukhwebeleti futsi nemachubu etinhlwayi letibonakalako.

Indzawo

Le Cleome yeligolide iyatiwa ngaseceleni kwemigwaco kanye nasemhlabatsini lophatanyiswako futsi isakatekile.

Umbhalo Lohlanganisiwe

Lesihlahla sidliwa njengesibhidvo etindzaweni letinengi futsi kutsiwa isetjentiswa ngetindlela letimbili – njengencenye yekudla phindze isetjentiswe ngekuphilisa kugula lokutsite. Lembali yakhiwa tintfutfwane kanye naletinye tilwanyana letidla imphova.