Golden Cleome

Igama

Golden Cleome, Yellow Cleome or Yellow Mouse-whispers

Igama lesi-Latin

Cleome angustifolia

Ihlathululo

Umhlobo lo wesimilo uthambathambile, unamagatja wamakhambi avulekileko kanye namakari amanengi amatsikana. Ithuthumbo elisarulaneli linesithomo sombala ophephula onesakhiwo esiluleka ukusuka phezu kwehlabathi ukuya phezulu.

Indawaso yemvelo

Ithuthumbo i-Golden Cleome lijayeleke khulu magega neendlela kanye nebaleni ekhe larhulwa begodu lisabalele ngobubanzi.

Ibuthelelolwazi ngomangwazo

Isimilwesi sidliwa njengomrorho eencenyeni ezinengi zomhlaba begodu kuthiwa sinemisebenzi emibili esiyenzako – yona kudliwa kanye nokulapha amalwelwe athileko.
Ithuthumbeli linothiswa ngokurhatjhwa botjhontjhwana kanye nezinye iinunwana ezidla iputjhana.