Emalungiselelo eKufuya kwentela Kuviekla Kwebiwa Kwesitoko

© Louise Brodie
Ngaphandle kwekulandzela umtsetfo kwentela kutsi kubemelula kumaphoyisa kutsi abambe futsi agwebe emasela, Libandla Lelivikela Kwetjiwa kweSitoko seSive liika lesecwayiso lesilandzelako ngetindlela lapho khona bafuyi bangativikela kulawa macala.

Gcina Tindlela Tekusebenta Letibalulekile

©Eric Miller
Yiba nesiciniseko kutsi bofenisi kanye nemagede kusesimeni lesikahle phindze ucashe umuntfu lotohlala agadza aphindze alungise bofenisi lapho kudzingeke khona. Kufaka tindzaweo tekuhamba empaulazini lakhashane nalapho kubukwa khona kumele nako kuhle kukhiyiwe noma kuvinjiwe kwentela kuvikela tilwane kumasela ngekutsi bangatisebentisi.

Gcina Tilwane Ngaphandle kweMgwaco Wesive

©Eric Miller
Tilwane letidla noma letigcinwwe dvutane nemgwaco wesive tiyalimateka kakhulu, ngako tsatsa kutinakekela kwentela kuvikela leti tilwane. Khetsa umlusi kutsi agadze letilwane noma tfola indlela yekutenta tiphephe letohlala ikwatisa ngesikhatsi umlusi wato acala kwenta tintfo letingakalungi – ngekwebiwa kwetilwane, titokhona, njengekutsi, tibaleke tisuke kulamasela noma labo labatihlukumetako.

Yibakhona

©Eric Miller
Uma utsenga indzawo lensha, tama kutsenga indzawo ledvute nalapho uhlala khona kwentela kutsi kubelula kwati kuts kwentekani endzaweni yakho.
Kubangekho kwakho kwenta lelipulazi lakho ligcekezwe malula.

Yati Ngetihambi

Yiba nesiciniseko kutsi uyati ngawonkhe muntfu lokulelipulazi bese ugcina libhuku lekubhala tivakashi. Ungavumeli bayaluki noma bantfu labangakacashwa kutsi bahle endzaweni yakho. Tihambi letingena kulelipulazi noma tivakashi kumele titfole imvumo kuwe ngaphambi tingene kulendzawo.
Nawucasha bantfu labasha, hlola imvelaphi yabo. Tfpla kutsi bahambeleni emisebentini yabo lemidzala phindze ubute emaphoyiseni kutsi ngabe banako lokushoko kutsi baganga noma cha.

Yenta Ummango ube Sesayidini lakho

©Eric Miller
Yenta lommango wonkhe losepulazini lakho, kusuka kubasebenti kuya kulabo labatsembele kubasebenti, batata tingoti tekuhlephulelana ngelwati ngetintfo letenteka-epulazini phindze ubente babesesayidini lakho ngekutsi ubanike lokungetulu ngekuphepha kwabo kulelipulazi, nge, kutsi, uvumele tilwane tabo tihlanganyele phindze tidle netilwane takho. Wonkhe muntf kufuna abuke nomanganguyiphi inhlobo lengekho kahle lengona lokuphepha kwanoma ngubani kulelipulazi.

Yekela Kwenta intfo Loyijwayele

Kala tintfo letentiwa epulazini kwentela kuvikela labangekhatsi kutsi bangakhulumi ngetintfo letenteka epulazini nebantfu bangaphandle. Ngako ungabali tilwane takho ngesikhatsi lesifanako onkhe malanga phindze yetama kuhamba etindleleni letehlukene uma uhlola tilwane.

Hlala Ucaphele

©Jacques Marais
Hlala ubukile, ikakhulu ngesikhatsi inyanga igcwele, ngetimphelasontfo, ekugcineni noma ekucaleni kwenyanga, tikhatsi temaholidi noma ngetikhatsi lotatiko ngelwati lwakho lapho khona kubiwa tilwane.
Bika ngekushesha kulabo lababuke kwebiwa kwetilwane ngesikhatsi labo labacambelela ngetilwane nalabo labatsenga ematsambo ngekufihla noma lababukene netilwane tekufuywa bakhona ngasendzaweni yakho bese ugcina libhuku lakho lelikahle lalabatsenga tilwane tekufuywa letiphilako ngekushesha lokukhulu nawungena etinkhulumeni.

Translated by Phindile Malotana