Izinto Ezingenziwa Eplasini Ukukhandela Ukwetjiwa Kwefuyo

© Louise Brodie

Ngaphandle kokulandela umthetho ukuqiniseka bona kulula kobana amapholisa abambe bakabophe abogalajani, i-National Stock Theft Prevention Unit, iphe ngenyeleliso ezilandelako ngendlela abafuyi abangazilandela ukuzivikela ebugalajaneni.

Tlhogomela Umakhiwo Wakho

©Eric Miller
Qiniseka bona ifensi kanye namasango kujame kuhle begodu qatjha umuntu ozokugadela ulungise amafensi lokha nakutlhogakalako. Faka amarempu wokukhweza iinlwane eplasini lapha ungarhoni ukugada khona akahlale alodlhelwe ukukhandela abogalajani abeba ifuyo ekuwasebenziseni.

Suss iinlwane eendleleni zomphakathi

©Eric Miller
Ifuywakho yibeke kude nendlela zomphakathi, Ifuyo edla eduze kwepata yomphakathi isengozini, njeke tjheja uyivikele. Qatjha umelusi kobana akugadele yona nanyana uthole imitjhini yokuphepha ezokuyelelisa lokha umhlambakho uthoma ukwenza into ongayizwisisiko - lokha nayetjiwako Isibonelo izokugijima, ilinga ukubalekela abogalajani.

Iba Khona

©Eric Miller
Lokha nawuthenga inarha, linga ukuthenga inarha eduze kwalapho uhlala khona ukwenzela bona kube lula ukwazi bona kwenzakalani enarhenakho. Ukungabikhona kwakho eplasini lakho kwenza bona iplasi lakho balingenele lula abogalajani.

Ungathembi Iinkhambi

Qiniseka bona wazi woke umuntu oseplasini begodu ubeke amarekhodi wemvakatjhi. Ungavumeli abantu abangasebenzi kobana bahlale eplasini lakho. Abakhambi abangena endaweni yakho nanyana iimvakatjhi kufanele zithole imvume ngaphambi kokungena endaweni yakho.
Lokha nawuqatjha abantu abatjha, bahlole kobana babuyaphi. Thola kobana kungebanga lani balise imisebenzi yabo yangaphambili begodu ubuze amapholisa -/SAPS kobana abana-criminal record.

Bambana Nomphakathi Wakho

©Eric Miller
Yenza iplasi lakho libemphakathi, ukusukela ebasebenzini bakho ukuya kilaba obatlhogomelako, yazi iingozi zokudlulisana ilwazi ngezinto ezenzeka eplasini lakho begodu uqiniseke bona basehlangothini lakho ngokutjengisa ikareko evikelwekeni leplasini labo, ukwenza Isibonelo, ukuvumela ifuyo yabo ukobana ihlangane beyidle neyakho. Woke umuntu kutlhogeka kobana ahlale atjhejile, akhulume nange kuntezinto ezingakajwayeleki ezenzekako ezingona ivikeleko lananoma ngubani eplasini.

Ungenzi into Yinye Gobe Lilanga

Yenza izinto ezihlukileko qobe malanga ukukhandela impimi kobana zitjele abogalajani kobana izinto zikhamba njani eplasineli. Njeke ungabali ifuyo yakho ngeskhathi sinye qobe lilanga begodu linga ukuya eplasini ngokusebenzisa iindlela ezihluhlahukeneko lokha nawuyokuhlola ifuyo yakho.

Tjheja

©Jacques Marais
Tjheja, khulukhulu lokha inyezi nayizeleko, ngamapelaveke, ekuthomeni nekugcineni kwenyanga, ngesikhathi sakakrisimusi nanyana ngeskhathi lapha wazi khona bona ifuyo ingetjewa.
Bika khonokho emapholiseni aqale zokwetjiwa kwefuyo, lokha ifuywakho nayetjiweko nalokha kukhona abathenga iinkhumba nanyana amathambo eplasini lakho, begodu beka amarekhodi ancophileko wabantu abangathenga ifuyo msinya ngemva kokukhuluma nabo. Ilwazeli ligadangiswe ngelwazi elilethwe yi-National Stock Theft Forum.

Translated by Busisiwe Skhosana