Ditiro tša mo Polaseng go Thibela Bohodu bja Leruo

© Louise Brodie
Ntle le go latela molao gore maphodisa a sware mahodu ga bonolo, National Stock Theft Prevention Unit e fa dikeletšo ka ditsela tše di latelago ka ga šireletšo kgahlanong le bosenyi:

Go Hlokomela Mananeokgoparara

©Eric Miller
Kgonthiša gore magora le dikeiti di ka tsela ye maleba gomme o hlome motho yo a ka hlapetšago le go lokiša magora ge go hlokega. Ditsela tša go Laiša tše ka gare ga dipolaseng di swanetše go notlelwa goba go šitišwa go thibela mahodu a diruiwa di šomiša.

Tloša Diphoofolo mo Ditseleng tša Setšhaba

©Eric Miller
Diruiwa tše di fulago goba tše di bewago kgauswi le ditsela tša setšhaba di ka gare ga kotsi kudu, ka fao o swanetše go tšea magato a go šireletša diruiwa tšeo. Bea mohlokomedi yoo a ka di hlokomelago goba hwetša polokego yeo e tla go tsebišago ge mohlape wa gago o thoma go laetša maswao a sa tlwaelegago, ge go na le bohodu bja leruo, go fa mohlala, di tla kitima tšhabela ditabana.

E Ba Gona

©Eric Miller
Ge o reka naga ye mpsha, leka go reka naga ye e lego kgauswi le bodulo bja gago gore go be bonolo go tseba seo se hlagago ka naga ya gago.
Go se be gona go dira gore go be bonolo go hlasela polasa ya gago.

Lemoga Batho bao o sa ba Tsebego

Kgonthiša gore o tseba mang le mang polaseng mme o ngwale baeti kamoka. Se dumelele gore batho ba sepele ka polaseng goba batho bao ba sa šomego gore ba dule mo polaseng ya gago. Baeng bao ba etelago polasa goba bao ba elelago badiredi ba swanetše go hwetša tumelelo ya gago pele ba tsena ka mo lefelong.
Ge hira batho b aba mpsha, lekola gore ba tšwa kae. Tseba gore ke ka lebaka la eng ba tlogetše mešomo ya bona ye e fetilego gomme o nyakišiše go tšwa go SAPS ge eba gore ba na le rekoto ya bosenyi.

Hwetša Setšhaba ka Lehlakoreng la Gago

©Eric Miller
Tsebiša setšhaba seo se lego polaseng ya gago, go tšwa go bašomi, bana ba bona, ka ga dikotsi tša go abelana tshedimošo ya mabapi le ditiro tša polaseng ya gago le go ba beam o lehlakoreng la gago ka ba fa kgahlego ka ga polokego ya polasa, go fa mohlala, o ka dumelela diruiwa tša bona go hlakanya le go fudiša le diruiwa tša gago. Mang le mang o swanetše go lebelela dilo tše di ka šitiša polokego ya mang le mang mo polaseng.

Efoga Ditlwaedi

E ba le ditiro tša fapana mo polaseng go thibela ditshebi fetiša ditiro tša polasa ka ntle. Ka faoo se ke wa bala diphoofolo ka nako e tee ka letšatši le letšatši gomme o leke le go otlela ditseleng tše di fapanego ge o nyaka go lekola diphoofolo.

Dula o Phafogile

©Jacques Marais
Lebelela, kudukudu ka gare ga letšatši, mo mafelelong a beke, mafelelong a kgwedi, goba mathomong a kgwedi goba mo sehleng seo o tsebago go tšwa go maitemogelo a gago gore go utswa diruiwa. O ye ka pela go leruo ge maphodisa a diphoofolo le bareki goba diruiwa goba bašomi bja diruiwa ba etela mo tikologong ya gago gomme e be le rekoto ya bareki ba diruiwa ge o tsenela ditherišano.

Translated by Lebogang Sewela