Candelabra Flower
Imbali ye Candelabra

© Roger de la Harpe
Candelabra Flower.

Ligama

Imbali ye Candelabra

Ligama Lelathini

Brunsvigia natalensis

Inchazelo

Le Mbali yeCandelabra ingumutsi lokhula ube budze lobumakhulu lasihlanu ema mm. lendingilizi, ivalwe ngemacembe lansundvu layinyifomu, bese anebubanti lobumakhulu lamabili ngema mm. mabili kuya kulasitfupha emacembe labanti, langangema cm lalishumi ngebudze, lapatalele emhlabatsini avela emva kwetimbali ngesikhatsi sasebusika. Lesigodvo lesidze, sembali lencama sitfwala inhloko lephelele yembali, lengemakhulu lamatsatfu ema mm ngebubanti, nelibala lelibovu leliya kukhwebeleti lembali.
Le Mbali ye Candelabra iphuma timbale ngenyanga yeLweti kuya ku Bhimbidvwane.

Indzawo

Itfolwa icitseke etindzaweni letivulekile letinetjani esifundzeni saseLimpopo la Ningizimu Afrika. Lenambali kutsiwa ihlala iyindlala.

Inhlanyelo

Lenhlanyelo yayo leluhlata ikhula isesekulomtali walemabali.

Sitselo

Njengoba sitselo sale Mbali ye Candelabra sivutsisa lesihlahla some bese siyashwabana, ngalesento lesi sisusa lokubambe kuletimphandze. Umoya ubese uyasiphephula bese uyasihambisa, uvama kusimikisa khashane, sisakate tinhlanyelo taso, singaka hlali efenisini noma kuletinye tindzawo noma tintfo.

Umbhalo lohlanganisiwe

Lesisihlahla sivama kuphambatiseka ne Brunsvigia radulosa kantsi kukhona bososayensi labatsemba kutsi tikhona letinye tihlahla noma timbali letifana nato. Lenhlanyelo indizela etindzaweni letikhashane tize timiswe kuphazamiseka.