Candelabra Flower

© Roger de la Harpe
Candelabra Flower.

Igama

Candelabra Flower

Igama lesi-Latin

Brunsviga natalensis

Ihlathululo

Umhlobo lo wethuthumbo usimilo sesakhiwo somhlobo welerhe begodu sihlala singatjhuguluki unyaka woke, sinjalo nje sikhula besibe side ngamamilimitha amakhulu amahlanu (500mm). Ubulerhe balo bumbeswe yingutjana yombala ozotho, kanti-ke inobubanzi obumamilimitha amakhulu amabili. Sinamakari amabili ukuya kasithandathu abanzi, angaba masenthimitha alisumi wobude, apatalala bekandlaleke phasi ehlabathini akhiqizwa ngemva kwamathuthumbo ebusika.

Isiqu esimatsikana neside simumethe umnuko omnandi, sona sibanzi ngamamilimitha amakhulu amathathu, kanye nesakhiwo sesililiso esibomvu somvumo i-trumpet. Ithuthumbeli lithela ukusuka ngenyanga kaSinyikhaba ukuyela kuTjhirhweni.

Indawalo yemvelo

Sitholakala sirhatjhekile eendaweni zotjani ezivulekileko esiFundeni se-Limpopo eSewula Afrika. Nokho isimilwesi sithathwa njengesiyindlala khulu.

Imbewu

Imbewu ebizwa nge-green globbose ithoma ukunaba ingakahlukani nesiqu nofana isimilo sayo sokuthoma.

Isithelo

Njengombana isithelo sesimilwesi nasivuthwako ukutlhurha kwaso kuyatjhwaba bekurhunyele, begodu lokhu sikwenzela ukuhlukana nencenye eyakheke njenge lerhe. Kuvame ukuba mumoya owenza umsebenzi wokulihlukanisa ngokuthi uyiphephulele kude imbewu le, kanengi ibanga elingaba mamayili (miles) lokhu senza bona imbewu ikhambe irhatjheka ngaphambi kobanyana ivinjwe yidrada nofana esinye nesinye isiqabo.

Ibuthelelolwazi ngomangwazo

Umhlobo lo uvamise ukungahlukaniseki nalowo obizwa nge-Brunsvigia radulosa begodu kunabosolwazi ngamathuthumbo abakholelwa bonya kumihlobo ehlobanako.

Imbewaso iphetjhulwa mumoya ibanga elide tle ukufikela lapho ivinjwa khona ziinqabo.