Candelabra Flower
Letšoba la Candelabra

© Roger de la Harpe
Candelabra Flower.

Leina

Letšoba la Candelabra

Leina la selatini

Brunsvigia natalensis

Tlhalošo

Letšoba la Candelabra ke mošunkwana wa go phela sebaka se se telele la go gola go fihlela dimilimetara tše 500 botelele. Tlulupu e khupeditšwe ka mmala wo motsothwa wa lera la ditšhuniki, se na le bophara bja dimilimetara tše 200. Tše pedi go ya go tše di selelago tša mahlare a bophara, tše ka bago disentimetara tše 10 ka botelele, e ipharile fase gomme di tšweletša ka morago ga dithunya marega.

Kutu ye tshesane ya go ba telele ya go thunya, e rwetše hlogo ye botse, yeo e bego dimilimetara tše 300 bophara, ka matšoba a bokhubedu bja go tsenelela ya sebopego sa trompeta. Letšoba la Candelabra le thunya go tloga ka Dibatsela go fihla ka Pherekgong.

Mafelo a bodulo

Le hwetšwa le phatlaletše ka mašokeng a go bulega a bjang ka Profenseng ya Limpopo ya Aforika Borwa. sebjalo se se tšewa bjalo ka sa go hlokega kudu.

Peu

Peu ya botala ya sebopego sa nkgokolo e mela go e sa le go motswadi wa sebjalo.

Dienywa

Ka ge seenywa sa Letšoba la Candelabra le butšwa kutu e ya oma e bile e sosobane, mme ka go dira bjalo e fokotša swaro ya yona go tshupu. Phefo e be e šišinya e ntšhe e fokele kgole, gantšhi go phatlalala bokgole bja dimaele, e tlatlše peu tsela kamoka mo e fetago gona, pele ga ge peu ya yona, e bewa kgahlanong le legora goba tšhitišo efe goba efe.

Dintlha tša naga

Mehuta ye e ka gakantšhwa gantšhi le Brunsvigia radulosa le go na le tše dingwe tša go dira mešunkwane tša go swana le yona ye nngwe le ye nngwe.

Peu e sepetšwa ke phefo ye ka bokgole bjo bo golo go fihla e emiša ke dithibelo.